English

Veraset ve intikal vergisinde istisna hadleri artırılmıştır

Sirküler No: 1333

2013 yılında vuku bulacak ivazsız (bedelsiz) intikaller için istisna hadleri aşağıdaki gibidir.

Evlatlıklarda dahil olmak üzere füruğ (çocuk) ve eşten her birine veraset suretiyle intikal eden menkul ve gayrimenkul malların vergiye tabi değerlerinin 140.774 TL’lik kısmı veraset ve intikal vergisinden istisnadır. Füruğ (çocuk) bulunmaması halinde bu istisna, eşe isabet eden miras hissesi için 281.720 TL olarak uygulanacaktır.

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde, kazanılan ikramiyelerin 3.244 TL’lik kısmı vergiden istisnadır.

Yukarıdakiler haricinde her ne surette olursa olsun ivazsız (bedelsiz) surette vaki tüm intikallere uygulanacak istisna tutarı 3.244 TL’dir.  

Veraset ve intikal vergisinde vergi oranları aşağıya çıkartılmıştır.

                                                                     Veraset yoluyla      

                                                                     İntikallerde vergi                         ivazsız intikallerde

           Matrah                                                      oranı(%)                                    vergi oranı(%)

İlk                        190.000  TL için                       1                                           10

Sonra gelen        430.000  TL için                       3                                           15

Sonra gelen        940.000  TL için                       5                                           20

Sonra gelen     1.800.000  TL için                       7                                           25

Matrahın          3.360.000  TL’ yi aşan kıs. için     10                                           30

                                                              

Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…