English

İhracatçılarda götürü gider uygulaması

Sirküler No: 872

Gelir Vergisi Kanununun “İNDİRİLECEK GİDERLER,, başlığı altında yeralan 40’ıncı maddesinin 1 numaralı bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler düzenlenmiştir. Bu giderlerin, Vergi Usul Kanununun 227 ve devamındaki maddelerinde belirtilen şekilde BELGE ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

Ancak, ihracatçıların yurtdışında yaptıkları bazı harcamalarına ilişkin belge temin edilmemesi  sebebiyle, mağduriyetlerinin önlenebilmesi maksadıyla G.V.K.’nun 40. maddesine aşağıdaki bend eklenmiştir.

“İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hâsılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler.”

Ayrıca, G.V.K.’nun 194 No:lu Genel Tebliğinde de konunun detayı açıklanmıştır.

Tebliğe göre; GÖTÜRÜ GİDER uygulaması, mükelleflerin yurt dışındaki işleri ile ilgili olarak YAPMIŞ OLDUKLARI GİDERLERDEN BELGESİ TEMİN EDİLEMEYENLERİN, anılan faaliyetlerden sağlanan hasılatın binde 5’şini aşmamak şartıyla ticari kazançtan indirilmesini öngören bir müessesedir. Dolayısıyla götürü gider hesaplanabilmesi için HARCAMANIN YAPILMIŞ VE İŞLETMENİN MALVARLIĞINDA BİR AZALMA meydana gelmiş olması gerekir.

Buna göre;

1-) BİR HARCAMANIN YAPILMASI,

2-) HARCAMANIN YAPILDIĞININ KANITLANMASI,

3-) HARCAMAYA İLİŞKİN BELGENİN TEMİN EDİLEMEMİŞ OLMASI koşulları aranmaktadır.

Kanun ve tebliğe göre harcama yapmadan hasılatın binde 5’şi kadar götürü gideri gider yazmak veya indirmek mümkün değildir.

Tatbikatta; Yurt dışındaki bir firmanın banka hesabına gönderilen bir para için fatura alınamadığı takdirde götürü gider olarak gider hesaplarına yazılmasına rastlanmaktadır. Bu olayda harcamanın belgesi vardır. Firma malvarlığında azalma söz konusudur. Yazılı istemeye rağmen fatura gelmediği anlaşılmıştır.

¬  GÖNDERİLEN PARA YURTDIŞINDA ALINAN VEYA YAPTIRILAN İŞİN MAHİYETİNE UYGUN MİKTARDA OLMALI,

¬  İŞLE İLGİLİ BİR FİRMA OLMALI.

Yani ilişkili bir şirkete, kişiye havale gönderilmesi götürü gider yapıldı demek değildir.

Ayrıca, seyahate giden elemanların aldığı iş avansını dönüşte teslim ederken, belgeli masrafların dökümünü yapacağı listeye, OLMUŞSA vesikasız harcama tutarını da yazabileceği görüşündeyiz.

Belgesiz harcama seyahat süresi ve işle ilgili olmalıdır.

Yurt dışındaki ithalatçı müşteriler, bazen ihracat bedelinin bir kısmını kesmekte, dolayısıyla eksik para göndermektedir. Para kesintisi bazen keyfi, bazen malın hatalı olduğunu belirterek, bazen fiyatın yüksek olduğunu gerekçesiyle yapıldığı ifade edilmektedir.

BU EKSİK GELEN MEBLAĞI GÖTÜRÜ GİDER OLARAK KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR. Götürü giderin birinci şartı HARCAMA YAPILACAK, BELGE ALINAMAYACAKTIR. Bu olayda harcama yoktur. Paranın eksik gelmesi söz konusudur. Para keyfi olarak eksik gönderilmişse, meblağına göre dava açarak istemek mümkündür. Dava açılmaya değmeyecek küçük meblağ ise 3 defa mektupla isteme sonrası şüpheli alacak kapsamında gider yazmak mümkündür. Mal hatalı olduğu için kesinti yapılmışsa karşı firmanın DEKONT VEYA FATURA göndermesi gerekir. O zaman gider yazmak mümkündür.

Bazı durumlarda yurtdışındaki ve yurt içindeki bankalar masraf kestiğinden eksik para gelmektedir. Banka dekont veya ekstrelerine dayanılarak kesilen miktar masraf yazılabilir.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…