English

Hizmet faturaları

Sirküler No: 906

Vergi Usul Kanununun “Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler” başlıklı İkinci bölümünde yer alan 230 uncu maddesinde; Faturada asgari hangi bilgilerin yer alacağı hükmüne yer verilmiş, 4 üncü fıkrasında da, malın veya yapılan işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarına yer verileceği,

Katma Değer Vergisi Kanunun 4 üncü maddesinde de hizmetin; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği ve aynı Kanunun 5 inci maddesinde de; Vergiye tabi bir hizmetten, işletme sahibinin, işletme personelinin veya diğer şahısların karşılıksız yararlandırılmasının hizmet sayılacağı,

Hüküm altına alınmıştır.

Yukarıdaki kanun hükümleri gereğince, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından düzenlenen fatura, gider pusulası ve müstahsil makbuzlarında hizmet olarak nitelendirilen işin nevinin (mahiyetinin) ne olduğu veya neyin karşılığını teşkil ettiği düzenlenen belgede mutlaka açıkça belirtilmesi gerekir.

Diğer bir ifade ile hizmetin cinsi belirtilmeden sadece “HİZMET BEDELİ,, ifadesiyle fatura düzenlenemez. Çünkü onlarca hizmet çeşidi olduğu malumdur.

Diğer taraftan yine Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesi gereğince, faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı (veya tamamlandığı) tarihten itibaren yedi gün içinde düzenleneceği belirtilmiştir. Ancak KDV Kanunu hükümlerine göre teslimin yapıldığı aydan sonraki ayda fatura tanzim edilemeyeceği için herhangi bir ayın 23/24 ünden sonra hizmet tamamlanmışsa veya mal teslim edilmişse 7 gün geçerli olmayıp, en geç o ayın sonu itibariyle fatura tanzimi gerekir.

Buna göre hizmetin yapılmasından veya sürekli hizmet ise tamamlanmasından itibaren YEDİ GÜN içersinde faturasının tanzim edilmesi gerekir.

Süreklilik arz eden hizmetlerde Örneğin, bir fabrikaya verilen servis taşımacılığı hizmetinde yıllık sözleşme düzenlenmiş olsa bile hizmetin aylık olarak tamamlanmış olduğu düşünülerek bir sonraki aya geçmeden hizmetin tamamlandığı ayın sonu itibariyle  faturasının düzenlenmesi gerekmektedir.

Örnekler:

1-) 8 ay sürecek bir inşaat hizmeti söz konusu ise inşaatın tamamlanmasından, işin tesliminden sonra müteahhitlik hizmeti faturası 8. ayın sonunda kesilebilir.

2-) 14 Ağustos 2009 tarihinde otele giren bir kişi 1 ay kalacağını ifade eder ve kalırsa, faturası 14 Eylül 2009’da otelden ayrılırken kesilebilir.

3-) 23 Haziran 2009’da başlayan makine tamir, bakım işi 28 Haziran 2009 tarihinde biterse, 7 gün hakkı ertesi aya sıçramayacağından faturanın en geç 30.06.2009’da tanzimi gerekir. Aksi durumda 28 Haziran’da tamamlanan hizmetin faturası temmuz ayında kesildiği takdirde KDV bir ay geç yatırılmış, ayrıca geçici vergi döneminin de atlanmış olması nedeniyle bu durumdaki fatura V.U.K. hükümlerine göre cezalı işleme neden olur.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…