English

Döviz cinsinden alınan çeklerin ciro edilmesi halinde oluşan kur farkı üzerinden KDV hesaplanması gerektiği

Sirküler No: 926

KDV Kanununun 24/c maddesinde; vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler KDV matrahına dahil olduğu hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, teslim ve hizmet işlemlerine ait faturada ayrıca gösterilen vade farkları matraha dahil edilecek ve işlemin tabi olduğu KDV oranı üzerinden vergilendirilecektir.

Vadeli işlemlerde bedelin zamanında ödenmemesi nedeniyle ortaya çıkan yeni vade farkları da vadeli satışa konu teslim ve hizmete ilişkin matrahın bir unsuru olduğundan, bu vade farklarının ayrıca fatura edilmesi ve vadeli satışa konu teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemlerin tabi olduğu oran üzerinden KDV hesaplanarak, vade farkı faturasının düzenlendiği döneme ilişkin beyannamede beyan edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibariyle vade farkı mahiyetinde olduğundan, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya çıkan lehte kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur farkına, teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanacaktır.

Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması halinde, kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

Satış bedelinin döviz cinsinden çekle tahsil edilmesi durumunda çekin alındığı tarih ile tahsil veya ciro edildiği tarih arasında ortaya çıkan kur farkı, satış bedelinin bir unsuru olarak katma değer vergisine tabi olacak ve matraha dahil edilecektir. Ciro edilen çekte ciro tarihi itibariyle vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş olacağından ciro tarihindeki kur üzerinden hesaplanan değer ile satış tarihindeki değeri arasındaki fark üzerinden vergi hesaplanması gerekecektir.  Çekin alındığı tarih itibariyle satıcı lehine oluşan kur farkı için çekin alındığı müşteri adına kur farkı tutarı üzerinden fatura düzenlenmesi ve kur farklarına ait KDV’nin kur farkı bedeline iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanması gerekmektedir. 

Bu konu ile ilgili İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’ nın vermiş olduğu özelge örneği sirkümüz ekindedir. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…