English

Personelin bordrosunda kayıtlı olduğu işte çalışmayıp başka işyerinde çalıştırılması

Sirküler No: 939

Sigortalının Başka Bir İşveren Tarafından Kayıt Altına Alınmadan Çalıştırılması;

Bir personelin bordrosunda kayıtlı olduğu işyeri dışında grup içi veya grup dışı başka işyerinde çalıştığının (4857 Sayılı İş Kanunu’nun 7 nci maddesinde belirtilen geçici iş ilişkisi, 13 ncü maddesinde belirtilen kısmi ve tam süreli iş sözleşmesi ve 14 ncü maddesinde belirtilen çağrı üzerine çalışma durumları hariç) tespiti halinde, kayıt dışı  çalıştığı kabul edilmektedir. Çünkü bir kişi birkaç yerde çalışabilir. Kanunen hepsinden ayrı ayrı sigortalı olması gerekmektedir.

Kayıt dışı olarak çalıştığı kabul edilen personelin, sigortasız çalıştığı diğer işyerlerinde işe başladığı günden itibaren geriye dönük İşe Giriş Bildirgesinin düzenlenmesi, Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesinin ilgili dönemlere ilaveten ek verilmesi ve ödenmeyen primlerin ise cezasıyla birlikte ödenmesi istenmektedir. Ayrıca gelir vergisi ve damga vergisi nedeniyle muhtasar beyannamenin verilmesi ve tahakkuk eden vergi ile cezasının ödenmesi gündeme gelmektedir.

Tespit halinde bordrosunda kayıtlı olmadığı diğer firmada çalışan işçilerin işten çıkışı yapılır. Bunlar adına ödenen primler işverene iade olmaz. İnceleme elemanının tutacağı rapora istinaden bu primler fiili bir çalışma karşılığı olmadığından iptal edilir ve Kurum tarafından irad kaydedilir.

Ayrıca yukarıda kayıt dışı kabul edilen işçilerin iş kazasına uğraması halinde her iki firmada müteselsil sorumludur.  Kurum tarafından yapılan bütün masrafları ilk önce sigortasız çalıştığı işyerinden temin edilmeye çalışılır. Sigortasız çalıştığı işyerinden temin edilmeyen masraf tutarları ise bordrosunda kayıtlı işyerinden alınır. Sigortalı görünmediği işyerinde ölümlü kaza olursa, varislere bağlanan maaşın peşin tutarı işverenden tahsil edilmektedir. Bu çok büyük meblağlar olabilmektedir.

SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMEMESİNDE CEZA HESABI:

Kurumun prim alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 3 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Ancak, ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük hesaplanır.

Ayrıca, SGK ’na müracaatla talep edildiği takdirde 36 aya kadar taksitlendirme yapılmaktadır.

YUKARIDA YAZILI SEBEPLERLE, PERSONELİN MUHAKKAK FİİLEN ÇALIŞTIĞI İŞYERİ BORDROSUNDA KAYITLI OLMASINI ÖNEMLE TAVSİYE EDERİZ.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…