English

Debit note (borçlandırma notu) veya credit note (alacaklandırma notu)’ nun düzenlenmesi

Sirküler No: 950

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde;”Bu kanunla aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslara olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” Hükmü yer almıştır. Söz konusu kayıtların ise, aynı kanunun 229 ve müteakip maddelerinde yer alan, fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu şeklindeki belgelerin her hangi biri ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

Uluslar arası ticaret yapan şirketlerce ticarette öngörülmeyecek şekilde ortaya çıkan maliyetlere ilişkin unsurları karşılıklı olarak dengelemek amacıyla yukarıda belirtildiği  şekilde fatura düzenlenmesi gerekmekte ise de çeşitli nedenlerle faturanın düzenlenemediği durumlarda bu husus debit note – credit note  borç ve alacak dekontları düzenlenmek suretiyle belgelendirilebilmektedir.

Bu notlar, genellikle satıcı tarafından alıcıya ticari, lojistik, teknik talepler, fiyat düzeltmeleri, komisyon ve indirim gibi nedenlerle gönderilir.

Yukarıda belirtilen nedenlerle yurt dışındaki alıcı firmalardan fatura temin edilemediği durumlarda bu hususun  yurt dışındaki alıcı firmadan alınacak olan debit note (borçlandırma notu) ile belgelendirilmesi gerekir.

Debit notu(borçlandırma notu) nun temin edilemediği durumlarda satıcı tarafından credit note (alacaklandırma notu) düzenlenmek suretiyle de belgelendirilmesi mümkündür.

Bu belgeler için Vergi Usul Kanunu ve Tebliğlerinde açıklayıcı hüküm olmasa da Maliye Bakanlığı bu belgelerin geçerliliği hakkında yazılı görüş vermiş bulunmaktadır.

Her iki halde düzenlenen belgelerle kayıtların tevsik edilmesi halinde; bu belgelerin düzenlenmesine neden olan işlemlerle ilgili yazışmaların ve belgelerin bu notla birlikte muhafaza edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…