English

Amortisman listesine yeni eklenen iktisadi kıymetlere ilişkin uygulama usul ve esasları

Sirküler No: 975

Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesinde 5024 sayılı Kanunla5 yapılan değişiklikle, amortisman oranlarının iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı’ nca belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükme istinaden belirlenen oranlar, iktisadî kıymetlerin kullanıldıkları yerler itibariyle 333, 339, 365 ve 389 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ekindeki listelerde gösterilmiş ve uygulamayla ilgili gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

Bu defa 08.07.2010 tarih ve 27635 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 399 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; Amortisman listesinde herhangi bir sınıflandırmada yer almayan amortismana tâbi iktisadî kıymetlerin faydalı ömür süreleri ve amortisman oranları ile Tebliğ ekindeki liste ile Amortisman Listesi’nde yer alan bazı sınıfların isimleri değiştirilmiştir. Ancak bu sınıflara dâhil iktisadî kıymetlerin faydalı ömürlerinde bir değişiklik yapılmamıştır.

Buna göre, söz konusu listenin,

– Buzdolaplarına ilişkin “3.10.4.1.” numaralı “Teşhir amacıyla kullanılanlar” sınıfının ismi, “Ürünlerin teşhir ve muhafazası amacıyla kullanılanlar”,

– “10. İnşaat İşleri: Kamu binaları, özel ticaret binaları, limanlar, işletme ve yönetim binaları, gayrimenkuller ve eklentileri, karayolları ve demiryollarının yapımında kullanılan iktisadî kıymetler (İş makineleri ve benzerleri)” başlıklı sınıfının parantez içi “İş makineleri ve benzerleri” ibaresi “(aşağıdaki sınıflarda sayılanlar hariç)”,

– “61.3.” numaralı “Salma ağları” sınıfı “Salma ağları (balıkçılıkta avlanma amaçlı kullanılanlar)

olarak değiştirilmiştir.

Ayrıca, mezkur “10. İnşaat İşleri” başlıklı sınıftan çıkarılan parantez içi “İş makineleri ve benzerleri” kapsamındaki kıymetler için “10.4. İnşaat işlerinde kullanılan iş makinesi ve benzeri araçlar (Boru döşeyici, ekskavatör ve lastik tekerlekli yükleyici gibi)” sınıfı ihdas edilmiş ve bu kıymetlerin de faydalı ömür süresi 6 yıl olarak muhafaza edilmiştir.

Özel Hesap Dönemine Sahip Olanlar;

Kendisine özel hesap dönemi tayin edilmiş mükelleflerin, aktiflerinde yer alan iktisadî kıymetlere ilişkin olarak bu Tebliğ ile ilan edilen yeni amortisman sürelerini Tebliğin yayımlandığı tarihten sonraki ilk geçici vergi döneminden itibaren dikkate almaları gerekmektedir. Sözü edilen iktisadî kıymetler için geçmiş hesap dönemlerinde ve içinde bulunulan hesap dönemine ilişkin olarak önceki geçici vergi dönemlerinde ayrılmış olan amortisman tutarları herhangi bir düzeltme işlemine tâbi tutulmayacaktır.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

Tebliğ Eki Liste

No

Amortismana Tâbi İktisadî Kıymetler

Faydalı Ömür (Yıl)

 

Normal Amortisman Oranı

 

3.10.4.1.

 

Ürünlerin teşhir ve muhafazası amacıyla kullanılanlar

5

20,00%
3.14.14. Jeton, madeni para ve özel kart gibi sistemlerle çalışan, cep telefonu ve kamera gibi pilli cihazları şarj etmek için kullanılan makineler

3

33,33%

 

3.86. Otomatik para çekme makineleri (ATM)

10

10,00%
3.87.

 

Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar

5

20,00%
6.10.9. Acenta botları (pilot botlar)

12

8,33%

 

6.14.1. Limanlarda kullanılan mobil vinçlerin otomatik konteyner kaldırma ataçmanı

15

6,66%
10.
İnşaat İşleri: Kamu binaları, özel ticaret binaları, limanlar, işletme ve yönetim binaları, gayrimenkuller ve eklentileri, karayolları ve demiryollarının yapımında kullanılan iktisadî kıymetler (Aşağıdaki sınıflarda sayılanlar hariç)

 

6

16,66%

 

10.4. İnşaat işlerinde kullanılan iş makinesi ve benzeri araçlar (Boru döşeyici, ekskavatör ve lastik tekerlekli yükleyici gibi)

6

16,66%

 

25.5.1.

 

Petrokimya sanayiinde kullanılan katalizörler (reaktörde sabit bir yatakta bulunup tüketilmeksizin reaksiyonun gerçekleşmesini sağlayanlar)

 

4

 

25,00%
25.14. EPS ve EPP olarak adlandırılan strafor hammaddelerinden tavan levhaları, ambalaj malzemeleri, inşaat iç-dış ısı izolasyon levhaları ile otomobillerin bazı iç aksamlarının imalatında kullanılan iktisadî kıymetler
25.14.1. Enjeksiyon makine tesisatı ve aksesuarları

12

8,33%
25.14.2. Kalıplar

7

14,28%
25.14.3. Blok makineleri

9

11,11%
25.14.4. Buhar kazanları

15

6,66%
25.14.5. Kesme ve dilme makineleri ile tezgahlar

10

10,00%
25.14.6. Besleme tabancaları (enjektör) ve aksesuarları

6

16,66%
25.14.7. Alev test cihazları

5

20,00%
27.4. Cam-elyaf takviyeli plastik su boruları üretiminde kullanılan, boru üretim makinesi, boru taşlama ve pah kırma ünitesi, hidrostatik boru sızdırmazlık ünitesi, boru ve manşon kanal açma ünitesi, hidrostatik manşon sızdırmazlık ünitesi, rijitlik ölçme test makinesi gibi ünite ve makineler

10

10,00%

 

32.4. Bağlantı elemanları üretim prosesinde ve çelik metallere esneklik, sertlik özelliği kazandırmakta kullanılan ısıl işlem fırını tesisleri

10

10,00%

 

45.1.8. Jeotermal enerji santrallerinde kullanılan enjeksiyon ve reenjeksiyon sistemleri ile boru hatları dahil tüm teknolojik teçhizat

13

7,69%

 

 

 

 

 

 

61.3.

 

Salma ağları (balıkçılıkta avlanma amaçlı kullanılanlar)

3

 

33,33%

 

61.6. Balık yetiştirme ve üretim tesislerinde kullanılan iktisadî kıymetler
61.6.1 Tatlı su balıkçılığında kullanılan kafes, çapa, zincir, duba ve yemleme sistemleri

8

12,50%
61.6.2. Tatlı su balıkçılığında kullanılan ağlar, bağlantı sistemleri, sistem halatları ve yemleme borusu

5

20,00%
61.6.3. Deniz suyunda yapılan balıkçılık faaliyetinde kullanılan kafes, çapa, zincir, duba ve yemleme sistemleri

5

20,00%
61.6.4. Deniz suyunda yapılan balıkçılık faaliyetinde  kullanılan ağlar, bağlantı sistemleri, sistem halatları ve yemleme borusu

3

33,33%
68. Sualtı canlıların sergilendiği akvaryum tesislerinde kullanılan iktisadî kıymetler
68.1. Akrilik camtan mamül su tüneli ve teçhizatı, ana tanklar

15

6,66%
68.2. Karantina bölümünde kullanılan ekipmanlar (akvaryum kompakt karantina tankları, sistem ekipmanları), yem hazırlama bölümünde kullanılan ekipmanlar (balık bakım teçhizatı), laboratuar ekipmanları, kaya, mercan ve yosunlar gibi akvaryum aksesuar ve ekipmanlar

10

10,00%
68.3. Akvaryum filtre ekipmanları, soğutma ve ısıtma teçhizatı, akvaryum yaşam destek ünitesi için gerekli olan teçhizat

5

20,00%

 PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…