English

İşyeri eğitim harcamalarının gider kabul edilip edilmemesi

Sirküler No: 1070

Şirketler, çeşitli nedenlerle çalışanlarına farklı alanlarda eğitim aldırmaktadırlar. Alınan eğitimlerin gider yazılıp yazılmayacağı hususu bu sirkümüzün konusunu oluşturmaktadır.

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin 1. bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, gayrisafi kazançtan indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Madde metninden de anlaşılacağı üzere, eğitim hizmeti kapsamında yapılan harcamaların, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılması, harcama ile şirketin faaliyet konusu arasında güçlü bir illiyet bağının bulunması, ayrıca işin önemi ölçüsünde yapılmış olması durumunda gider olarak kabul edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Örnek vermek gerekirse;

– İşletmenin üretim ünitesine alınan yeni makinelerin çalıştırılması ve işletilmesi için, bu konuda personele aldırılacak eğitim harcaması,

– İşletmenin ihracat departmanında çalışan personeline aldıracağı yabancı dil eğitimi harcaması,

– İşletmenin muhasebe departmanında çalışanlarına aldıracağı Türk Ticaret Kanunu ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ilişkin eğitim harcaması,

– İşletmenin satış bölümünde görevli çalışanlarına aldıracağı pazarlama satış teknikleri için yapılan eğitim harcamasının gider olarak dikkate alınması mümkündür.

Diğer taraftan, şirket çalışanlarına şirketin ticari faaliyetiyle hiç ilgisi olmayan spor, müzik, bireysel gelişim ve benzeri niteliklerde aldırılan eğitimler için yapılan harcamalar ek ücret kabul edildiğinden vergilendirilerek gider yazılması gerekir.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…