English

Serbest meslek erbabının müşteriden yol, otel v.s. giderleri karşılığı aldığı bedellerin faturalandırılması

Sirküler No: 1101

Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde; “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmıyan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. “,

Aynı Kanunun serbest meslek kazancının tespiti başlıklı 67 nci maddesinde; “Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyle yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır.

Müşteri veya müvekkilinden, serbest meslek faaliyeti ile ilgili olmak üzere para ve ayın şeklinde alınan gider karşılıkları kazanca ilave edilir.

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde Vergi Usul Kanunu’nun 328’inci maddesine göre hesaplanan müspet fark kazanca eklenir.

Vergi, resim, harç, keşif, şahitlik, bilirkişilik ve ekspertiz gibi hususlara harcanmak üzere müşteri veya müvekkilden alınan ve tamamen bu hususlara sarf edilen para ve ayınlar kazanç sayılmaz.

…..”

hükümleri yer almıştır.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236 ncı maddesinde; “Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir.”  Hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre; kazancı elde eden serbest meslek erbabının müşteri veya müvekkilinden, vekalet ücreti dışında yapılan yol, otel, yemek v.s. masraflar için alınan belgelerin gider yazılması, ayrıca serbest meslek makbuzu düzenlenerek hasılat yazılması ve alınan bedel üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi gereğince %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Uygulamanın bu çerçevede yürütülmesini tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…