English

Çek kanununda yapılan değişiklikler

Sirküler No: 1205

6273 sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 03 Şubat 2012 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun, temelinde “ekonomik suça ekonomik ceza verilmesi” ilkesine dayanmaktadır.    Çek ile ilgili karşılıksızdır işlemine sebebiyet veren kişi hakkında uygulanan adli nitelikteki yaptırım yerine idari nitelikte ekonomik yaptırım öngörülmüştür. Böylelikle, adli para cezasının ödenmemesi sebebiyle, para cezasının hapis cezasına dönüştürülmesine ilişkin yaptırım ortadan kaldırılmıştır.

Kanun ile getirilen yenilikler şunlardır;

– Düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılması halinde, hamilin altı ay içinde talepte bulunması üzerine çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi hakkında, Cumhuriyet Savcısı tarafından her bir çekle ilgili “çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” kararı verilir.

– Yasağa ilişkin kayıt, kaydın girildiği tarihten itibaren on yıl geçmesiyle, Türkiye Cumhuriyet             Bankası tarafından re’sen silinir. Şayet, karşılıksız kalan çek bedeli, ibraz tarihinden itibaren işleyecek temerrüt faizi ile ödenir veya talep geri alınırsa yasak Cumhuriyet savcısı tarafından kaldırılır.

– Tüzel kişi temsilcileri yönünden önceki düzenleme ile suç sayılan eylem, suç olmaktan çıkarılmıştır. Buna göre, sadece hesap sahibi tüzel kişinin sorumluluğu kabul edilmiştir.

–  Adli sicilde tutulan yasaklılık durumuna ilişkin kayıtlar, Merkez Bankası’ nda tutulacaktır.

– Bankanın her bir çek yaprağından sorumlu olduğu tutar, altıyüz TL’ dan bin TL’ na çıkarılmıştır.

–  Çek defterinin her bir yaprağına “çekin basıldığı tarih” yazılacaktır.

– Bankalar, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde yeni çek defterlerini bastırırlar.

– Bankalar, 31/12/2012 tarihine kadar müşterilerine yeni çek defterlerini verir ve ellerindeki eski çek defterlerini imha ederler. Eski çeklerin hukuki geçerliliği devam eder.

– Muhatap bankanın ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu, çekin üzerinde yazılı baskı tarihinden itibaren beş yıl sonunda;  eski çek defterleri ile ilgili olarak da 30/06/2018 tarihinde, sona erer.

31/12/2017 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.

–  Hamilin keşideci ve cirantalara başvuru hakkı, 6 aydan 3 yıla çıkarılmıştır. 

–  Hamiline çek yaprağını kullanmadan, hamiline çek düzenleyen kişi aleyhine öngörülen  1 yıla kadar hapis cezası yerine üçyüz gün TL’ dan üçbin TL’ na kadar idari para cezası düzenlenmiştir.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…