English

Katma değer vergisi tevkifatlarının süresinde beyanı gerekir

Sirküler No: 1232

KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

Söz konusu tebliğliğin 1.2.1. bölümünde;

 “………. işleme ait fatura veya benzeri belge izleyen ay içinde düzenlense dahi sorumlu sıfatıyla beyan, işlemin vuku bulduğu dönemin beyan süresi içinde yapılacaktır. Kısmi tevkifat uygulamasında satıcının mükellef sıfatıyla 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edeceği kısım da aynı dönemde beyan edilecektir.

Hizmet işlemlerinde, hizmetin ayın sonunda tamamlanması halinde de fatura izleyen ayda düzenlense dahi bu şekilde işlem yapılacaktır. İşlem bedelinin ödenmemesi, işleme ait faturanın süresinde düzenlenmemesi, alıcıya geç gelmesi veya hiç gelmemesi tevkifatın yapılıp yukarıda belirtilen süre içinde sorumlu tarafından beyan edilmesine engel değildir.”

Açıklamasına yer verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamada da belirtildiği üzere, işleme ait fatura veya benzeri belge izleyen ay içinde düzenlense dahi, sorumlu sıfatıyla beyanın, işlemin vuku bulduğu dönemin beyan süresi içinde yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, faturaların malın teslimi veya hizmetin tamamlandığı ay sonu itibariyle mutlaka düzenlenmesi/düzenlettirilmesi gerekir.

Mal yada hizmet alımına ait faturaların tebliğe uygun süresi içinde düzenlenmiş olmasına rağmen, çeşitli nedenlerle firmaya geç ulaşması, firma içerisinde diğer birimlerde uzun süre bekletilmesi sonucu muhasebeye geç intikal etmesi nedeniyle, tevkifat tutarının faturanın düzenlendiği dönemde değil de daha sonraki dönemlerde beyan edildiği durumlar gündeme gelebilmektedir.

Vergi Usul Kanununun 341 inci maddesinde, vergi ziyaı;

vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder.”

Hükmüne yer verilmiştir.

Dolayısıyla, Mayıs 2012 döneminde satın alınan bir hizmete ait faturada yazılı KDV tevkifatının Haziran 2012 dönemi 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmesi halinde, yukarıdaki Kanun hükmüne göre vergi zamanında tahakkuk ettirilmediğinden vergi ziyaı cezası kesilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu husus Ba ve Bs formlarıyla, indirilecek KDV listelerinde açıkça gözüktüğünden rahatlıkla tespit edilebilmektedir.

Diğer taraftan, geç beyan edilmesi nedeniyle, daha sonraki süreçlerde defalarca düzeltme beyannamesi verilmesi gerekeceğinden inceleme nedeni olabilmektedir.

Bu nedenle, cezalı duruma düşmemek için faturaların üzerinde yazılı ayın kayıtlarına intikal ettirilmesi ve tevkifat tutarının da ilgili dönemde 2 No.lu katma değer vergisi beyannamesi ile beyan edilerek ödenmesi gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…