English

Yurt dışında kiralanan işyeri için ödenen bedellerden vergi kesintisi yapılması gerekir

Sirküler No: 1237

Kanuni veya iş merkezi Türkiye’ de bulunan firmalar çeşitli nedenlerle yurt dışında iş yeri kiralayabilmekteler. Bu şekilde yapılan kiralamalarda vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı konusunda tereddütler oluşarak, duraksamalar yaşanabilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında; birinci maddede yazılı kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye içinde bulunmayanların, yalnız Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmış, üçüncü fıkrasında ise dar mükellefiyet mevzuuna giren kurum kazancının hangi kazanç ve iratlardan oluştuğu belirtilmiştir. Anılan maddenin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde de, taşınır ve taşınmazlar ile hakların Türkiye’de kiralanmasından elde edilen iratların dar mükellefiyet konusuna giren kurum kazancı olarak vergilendirileceği hükmüne yer verilmiştir.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin  “22.2.4. Taşınır ve taşınmazlar ile hakların Türkiye’de kiralanmasından elde edilen iratlar” başlıklı bölümünde, “Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesine göre taşınır ve taşınmaz mallar ile hakların Türkiye’de kiralanmasından elde edilen iratlar, dar mükellefiyette kurum kazancını oluşturan kazanç ve iratlar arasında sayılmıştır. Bunlar, dar mükellef kurumların gayrimenkul sermaye iradı niteliğindeki kazançlarıdır. Bu tür kazançların elde edilmiş sayılması için taşınmaz ve taşınır malların Türkiye’de bulunması ve bu mal ve hakların Türkiye’de kullanılması veya  Türkiye’de değerlendirilmesi gerekmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Kazanç veya İradın Türkiye’de Elde Edilmesi” başlıklı 7’nci maddesinin üçüncü fıkrasında, bu maddenin birinci fıkrasının 3’üncü, 4’üncü, 5’inci ve 7’nci bentlerinde sözü edilen değerlendirmeden maksadın, ödemenin Türkiye’de yapılması veya ödeme yabancı memlekette yapılmışsa, Türkiye’de ödeyenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya kârından ayrılması olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu nedenle, Kanuni veya iş merkezi Türkiye’ de bulunan firmaların çeşitli nedenlerle yurt dışında iş yeri kiralamaları halinde, yapılacak nakden ve hesaben ödemelerde Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30’uncu maddesi gereğince vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Kesinti yapılırken Türkiye Cumhuriyeti ile gayrimenkulün bulunduğu ülke arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının bulunup bulunmadığı araştırılmalı, bulunması halinde vergilendirme anlaşma hükümlerine göre yapılmalıdır.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…