English

Bireysel emeklilik katkı payları ile sigorta primlerinin ücret ve beyanname üzerinden indirilmesinde değişiklik

Sirküler No: 1256

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kanuna göre yukarıdaki katkı payları ve sigorta prim ödeme uygulamaları 2012 yılı sonuna kadar

aynen devam edecektir. Yeni uygulamalar aşağıdaki gibi olacaktır.

1- GVK’nın 40’ncı maddesinin 9 numaralı bendi de yapılan değişiklik ile 01.01.2013 tarihinden itibaren:

İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine göre ödenen katkı payları ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla ücret matrahı ile ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır.  (GVK 63/3’üncü maddesi kapsamında, ücretin safi tutarının belirlenmesinde dikkate alınan hayat ve/veya şahıs sigortası prim ödemeleri var ise, bunlar da %15’lik ve asgari ücretin yıllık tutarı ile ilgili sınırlamada dikkate alınacaktır.)

2- GVK’nın 63’üncü maddesinin 3 numaralı bendinde yapılan değişiklik ile 01.01.2013 tarihinden itibaren:

a) Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si, 

b) Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin tamamı,

ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak koşuluyla ücret matrahından indirilebilecektir.

3- GVK’nın 89’uncu maddesinin 1 numaralı bendinde yapılan değişiklik ile 01.01.2013 yılından itibaren:

a) Elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigorta poliçeleri için ödedikleri primlerin %50’si,

b) Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödedikleri primlerin tamamını,

beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak koşuluyla, ücretin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş olması durumunda gelir vergisi matrahından indirim olarak dikkate alınabilecektir.

4- Bireysel Emeklilik Katkı Payları 01.01.2013 tarihinden itibaren:

a) Bireysel emeklilik sistemi katılım payları (işveren tarafından ödenenler hariç)  vergi matrahından indirilmeyecektir.

b) Bireysel emeklilik sistemi katılım payının %25’i kadar devlet katkısı yapılacaktır. Bu katkı tutarı Müsteşarlık bütçesinden karşılanacaktır.

c) Yapılacak devlet katkısı tutarı asgari ücretin yıllık brüt tutarıyla sınırlı olacaktır.

d) Bireysel emeklilik hesabına yapılan devlet katkılarının hak kazanılan kısımları, Veraset ve İntikal Vergisi’nden muaf olacaktır.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…