English

İhalelerde özellik arz eden bir hususu hatırlatmak istiyoruz

Sirküler No: 1267

Kamu kuruluşları tarafından ihale edilen mal alımlarında; ihaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler tarafından Kamu İhale Kurulunca yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan “Standart Formların” da düzenlenerek ilgili ihale komisyonuna verilmesi gerekmektedir.

Söz konusu standart formlardan bir tanesi de “Standart Form-KİK026.1/M” kodlu “Bilanço Bilgileri Tablosu” dur.

Söz konusu tablo ile firmaların bir önceki yıla ait aşağıdaki bilgileri istenmektedir.

Tabloda yer alacak bilgilere göre;

– Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren Cari Oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

– Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren Öz Kaynak Oranının (Öz kaynaklar / Toplam Aktif) en az 0,15 olması,

Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının (kısa vadeli banka borçları / Öz kaynaklar) 0,50’ den küçük olması gerekmektedir.

Ayrıca, belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Diğer bir ifade ile üç orandan birinin tutmaması halinde ihaleye girilememektedir.

Mal alımı ihalelerine katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin işletmelerine ait yukarıda yer alan bilgilere sahip olmaları gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…