English

Amortisman listelerinin kontrolü ve listelere “liste sıra numaralarının” yazılması

Sirküler No: 1308

Bilindiği üzere, Vergi Usul  Kanununun 313 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269’uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.” Hükmüne,

315 inci maddesinde de; Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır. Hükmüne yer verilmiştir.

Amortismana tabi iktisadi kıymetler için Maliye Bakanlığınca tespit edilen oranlar 333, 339, 365, 389, 399, 406 ve 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde açıklanmıştır.

İşletmede bulunan iktisadi kıymetler için ayrılan amortismanların yukarıda bahsedilen tebliğlerde belirtilen oranlar kullanılarak ayrılıp, ayrılmadığının kontrol edilmesini ve düzenlenen amortisman listelerinde de tebliğde yazılı sıra numaralarına mutlaka yer verilmesini tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…