English

01.01.2013 tarihinden itibaren münferit ve konsolide finansal tablolarını TMS düzenlemelerine uygun olarak çıkaracak şirketler

Sirküler No: 1311

17.11. 2011 tarih ve 28470 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14.11.2012 tarih ve (01/7) sayılı Kararı uyarınca aşağıda belirtilenler 01.01.2013 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin münferit ve konsolide finansal tablolarını, TMS düzenlemelerine uygun olarak çıkaracaklardır.

1-) 660 sayılı KHK’ de belirtilen kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar, 

(Halka açık şirketler, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, finansal kiralama şirketleri, varlık yönetim şirketleri, emeklilik fonları, ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları ile faaliyet alanları, işlem hacimleri, istihdam ettikleri çalışan sayısı ve benzeri ölçütlere göre önemli ölçüde kamuoyunu ilgilendirdiği için Kurum tarafından bu kapsamda değerlendirilen kuruluşlar.)

2-) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu’nca 398 inci madde kapsamında yapılacak denetim konusunda mecbur tutulan şirketler,

(Bu şirketler hakkında Bakanlar Kurulunca yapılmış bir belirleme bulunmamaktadır.) 

3-) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1534 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şirketler,

(Sermaye Piyasası Kanununa göre, ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları borsada veya teşkilatlanmış diğer bir piyasada işlem gören şirketler, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına alınan diğer işletmeler, Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankalar ile bağlı ortaklıkları, 5684 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda tanımlanan emeklilik şirketleri.) 

TMS kurallarını uygulamak zorunda olan bu şirketler yine kayıtlarını Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutacaklardır. Bu kayıtlara göre çıkartılan finansal tablolar, TMS kurallarına göre çevrilecektir.

YUKARIDAKİ KAPSAMA GİRMEYEN ŞİRKETLER ESKİDEN OLDUĞU GİBİ KAYITLARINI VERGİ USUL KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE TUTARAK FİNANSAL TABLOLARINI ÇIKARTACAKLARDIR. 

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…