English

Yasal defterlerin noter tasdikleri

Sirküler No: 1313

2013 takvim yılında kullanılacak defterlerin tasdik süresi 31.12.2012 tarihinde sona ermektedir.

Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine aşağıda belirtilen defterlerin tasdiki zorunludur.

–  Yevmiye defteri,

–  Defter- i kebir

–  Envanter defteri,

–  İmalat defteri (7/A yöntemine göre tutulmuyorsa),

– Damga vergisi defteri (Anonim şirketler ile ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirenler),

–  Yönetim kurulu karar defteri (limited şirketlerde müdürler kurulu karar defteri),

–  Genel kurul toplantı ve müzakere defteri,

–  Pay defteri.

Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesi gereğince 2012 veya önceki yıllarda tasdik ettirilerek 2012 yılında da kullanılan pay defterinde yeterli yaprak bulunmak kaydıyla açılış onayı yaptırılmadan 2013 yılında da kullanılmaya devam edilebilir.

Defter-i kebirin Vergi Usul Kanunu’na göre tasdiki zorunlu olmayıp, Türk Ticaret Kanunu’na göre zorunludur. Ticari davalarda delil olabilmesi için Defter-i Kebirinde tasdikini öneriyoruz. Ayrıca, halka açık şirketlerde defter-i kebirin tasdiki Sermaye Piyasası Kanunu’na göre zorunludur.

Ayrıca, mesleklerine göre işletme defteri, çiftçi işletme defteri, nakliyat vergisi defteri, yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri ve serbest meslek defterinin de tasdiki mecburidir.

TASDİK EDİLECEK YAPRAK SAYISININ 2013 YILI KAYITLARINA YETECEK ADETTE OLMASI İÇİN 2012’DE KULLANILAN SAYFA SAYISI GÖZ ÖNÜNE ALINARAK  DİKKATLİ BİR  TESPİT YAPILMASINI TAVSİYE EDERİZ.

TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERLERİNE ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI OLDUĞU TOPLANTI SAYISI KADAR KARARIN YAZILMASI MECBURİDİR. BUNA GÖRE DEFTER DOLU OLMASA DAHİ, HER YIL İÇİN AYRI İNCE BİR DEFTER TASDİKİNİ ÖNERİYORUZ.

ARA TASDİK:

Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye (ara tasdiki yaptırmaya) mecburdurlar.

YASAL DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİ:

Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesi gereğince, kapanış tasdikine tabi defterler, YEVMİYE DEFTERİ İLE YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ ’dir. Söz konusu defterlerin 31.03.2013 akşamına kadar kapanış tasdikinin yaptırılması unutulmamalıdır. Kapanış tasdiki olmayan defterler, ticari davalarda delil olarak kabul edilmemektedir. Bu hususa dikkatinizi çekmek isteriz. 

SERBEST BÖLGELERDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKET VE ŞUBELERİN DEFTERLERİ:

Serbest bölgelerde şirket olarak faaliyet gösteren kullanıcıların aynen Türkiye’ de faaliyet gösteren diğer mükellefler gibi defter tasdik ettirmeleri ve bunları VUK hükümlerine uygun olarak kullanmaları gerekmektedir.

DERNEK VE VAKIFLARDA DEFTER TASDİKİ:

Dernek ve vakıflarında tutacakları gelir – gider (bilanço usulüne tabi ise yevmiye,   defter-i kebir, envanter) defterlerinin ARALIK ayı içerisinde noterden tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Karar, Üye Kayıt, Evrak, Demirbaş, Alındı Belgesi Kayıt Defterlerinin doluncaya kadar kullanılması mümkündür.

FİİLİ ENVANTER ÇALIŞMALARI:

Takvim yılı sonunda yapılacak fiili envanter çalışmalarına ait tarihlerin belirlenerek denetçinize bilgi vermenizi rica ederiz.

Fiili envanterin sadece ticari mal ve malzemeler değil makine, teçhizat, demirbaş, borç, alacak, çek, senet ve vb. tüm değerler için yapılması gerektiğini hatırlatırız.

E-DEFTER:

1 Seri No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği13 Aralık 2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Tebliğ’ de, elektronik defter; “şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünü” olarak tanımlanmıştır.

Elektronik defter sistemi zorunlu olmayıp isteyen mükellefler bu uygulamadan yararlanabilmektedir. Defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde açılış ve kapanış için noter onayı zorunlu değildir.

Elektronik defter için açıklamalar yukarıda belirtilen tebliğde ve 507 No.lu sirkülerimizde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…