English

E-fatura uygulaması 01 Nisan 2014 tarihine ertelenmiştir

Sirküler No:1488

30 Aralık 2013 tarih ve 28867 mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin üçüncü bölümünün son paragrafı,

– “Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları 01.04.2014 tarihinden itibaren elektronik fatura göndermeleri ve almaları zorunludur. Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler kayıtlı olamayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir.” 

şeklinde,

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ nin 3.1.3 bölümü;

– “Bu tebliğ kapsamında zorunluluk getirilen mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları 01.04.2014 tarihinden itibaren elektronik fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur.” 

şeklinde değiştirilmiştir.

Yukarıda yapılan değişikler sonucu, zorunluluk getirilen mükelleflerin elektronik fatura gönderme ve alma yükümlülükleri 01.04.2014 tarihine ertelenmiştir.  

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın