English

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre A.Ş. ve Ltd. Şirketlerde Kar Dağıtımı ve Yedek Akçeler

Sirküler No: 1290

Şirketlerde her pay sahibi, kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem karına, payı oranında katılma hakkına sahiptir. (TTK.Md.507)

Kar payı ancak net dönem karından ve serbest yedek akçelerden dağıtılabilir. Kar payı avansı 09 Ağustos 2012 tarih ve 28379 sayılı resmi gazetedeki, Kar Payı Avans Dağıtımı Hakkında Tebliğdeki şartlar dahilinde dağıtılabilir.  (TTK.Md.509)

Yönetim kurulu üyelerine kazanç payları, sadece net kardan ve ancak kanuni yedek akçe için belirli ayrım yaptıklarından ve pay sahiplerine ödenmiş sermayenin yüzde beşi oranında veya esas sözleşmede öngörülen daha yüksek bir oranda kar payı dağıtılabilir.  (TTK.Md.511)

Sermaye şirketlerinde ayrılması öngörülen “yedek akçeler” Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 519.uncu maddesinde aşağıdaki şekillerde hüküm altına alınmıştır. 

1- Yıllık karın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel 1.inci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

2- 1.nci tertip kanuni yedek akçe sınırına ulaştıktan sonra da;

a)  Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı (Ödenmiş sermayenin %5) ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni (II.nci tertip yedek akçe) yedek akçeye ayrılacaktır.

Yedek akçeye yıllık karın yüzde beşinden fazla bir tutarın ayrılacağı ve yedek akçenin ödenmiş sermayenin yüzde yirmisini aşabileceği hakkında esas sözleşmeye hüküm konulabilecektir. Esas sözleşme ile başka yedek akçe ayrılması da öngörülebilir ve bunların özgülenme amacıyla harcama yolları ve şartları belirlenebilecektir. (TTK.Md.521)

Limited şirketlerde kar payı, sadece net dönem karından ve bunun için ayrılmış yedek akçelerden dağıtılabilir. Kar payı dağıtımına ancak, kanun ve şirket sözleşmesi uyarınca ayrılması gereken kanuni yedek akçelerle, şirket sözleşmesinde öngörülmüş yedek akçeler ayrıldığı takdirde karar verilebilecektir.

Limited şirket sözleşmesi ile aksi öngörülmedikçe, kar payı, esas sermaye payının itibari değerine oranla hesaplanacaktır. Bu bağlamda da ayrıca yerine getirilen ek ödeme yükümlülüklerinin tutarı da kar payının hesaplanmasında itibari değere eklenecektir. (TTK.Md.608)

Kanuni ve esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kar payı belirlenemeyecektir.  (TTK.Md.523)

Kar dağıtımı ile ilgili uygulama ve örnekler geçmiş yıllardaki sirkülerimizde mevcut olup, bu sirkümüzde yeniden hatırlatmak üzere sadece kar dağıtımı ile ilgili örnek uygulama yapılmıştır. Kar dağıtımı yapacak işverenlerin örnek uygulamadaki hususlara dikkat etmelerini önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Örnek Kar Dağıtım Tablosu için tıklayın…

PDF olarak indirmek için tıklayın…