English

6552 sayılı kanuna göre SGK alacaklarının yapılandırılması

Sirküler No: 1586

10/09/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/09/2014 tarihli ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup konu ile ilgili açıklamalarımızı 18.09.2014 tarih ve 1578 nolu sirkümüzle yapmıştık. Uygulama ile ilgili Kurum tarafından 2014-26 nolu Genelge de yayınlandı. Genelgeye göre;

Yapılandırma Kapsamına Giren Kurum Alacakları Aşağıdaki Gibidir. 

1-) 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10/09/2014 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; 

a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (Ücretle çalışanlar),       (b) (Bağımsız çalışanlar) ve (c) (Devlet memurları) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, sigorta primi, işsizlik sigortası primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi ve sosyal güvenlik destek primi alacakları,

b) Yapılandırma başvurusunda bulunulan tarih itibariyle ödenmesi imkanı kalkmamış olan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi alacakları,

c) Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacakları,

d) Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi alacakları,

e)  5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel

sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi alacakları,

2-) Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, 11/9/2014 tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin alacaklar,

3-) 5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle 30/04/2014 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezası alacakları

ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve kanuni faiz alacakları,

Başvuru Süresi, Yeri Ve Şekli;

Geçici 60 ıncı maddede öngörülen yapılandırma hükümlerinden yararlanabilmek için;

a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan alacaklar ile sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilerek yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin alacaklar için en geç 31/12/2014 tarihine kadar,

Genelge ekindeki başvuru formları ile başvuruda bulunulması veya e-Sigorta kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvuruları www.sgk.gov.tr adresinden e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi / kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle yapılmalıdır.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan alacaklar yönünden peşin ödenecek tutar ve ödeme süresi: 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan alacak aslı (idari para cezası alacakları için alacak aslının % 50’si) ile bu alacaklara ödeme süresinin bittiği tarihten 10/9/2014 tarihine kadar TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle hesaplanan tutarın tamamının 31/1/2015 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle en geç 02/02/2015 tarihine kadar ödenmesi halinde anılan Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

Taksitler Halinde Ödenecek Tutarın Hesaplanması: 

Kapsama giren borçlar için taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde geçici       60 ıncı madde kapsamına giren borçların, ikişer aylık süreler itibariyle altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunduğundan, başvuru formunda bahse konu taksit sürelerinden birinin tercih edilmesi gerekmektedir.

Taksitler halinde ödenecek olan tutarın tespiti sırasında, öncelikle kapsama giren alacaklara ilişkin alacak aslı ile TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE oranları esas alınarak gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutar hesaplanacak, ardından bulunan bu tutar,

borçlularca talep edilen taksit sayısına göre;

-Altı eşit taksit için (1,05),

-Dokuz eşit taksit için (1,07),

-Oniki eşit taksit için (1,10),

-Onsekiz eşit taksit için (1,15), katsayısı ile çarpılacaktır.

Taksitlerin Ödeme Süresi: 

Geçici 60 ıncı madde doğrultusunda hesaplanan aylık taksitler için ilk taksit ödeme yükümlülüğü;

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan alacaklar ile sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilerek yersiz olarak ödendiği tespit edilen alacaklar yönünden 02/02/2015 tarihinde sona erecektir.

Kuruma borcu olan işyerleri işveren ve yetkililerinin söz konusu Genelgeyi gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.