English

Torba kanunla 4/1-(a) (ücretle çalışanlar) sigortalılarına ilişkin tahsis uygulamalarında yapılan değişiklikler

Sirküler No: 1599

6552 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeler sonucunda tahsis uygulamalarında meydana gelen değişiklikler  ile ilgili Kurum  tarafından 28.10.2014 tarih ve 2014/29 nolu Genelge de yayınlandı.

Genelgeye göre;

1. Maden İşyerlerinin Yeraltı İşlerinde Çalışanlar.

6552 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan yaş koşulu 55 ten 50 ye indirildi.

Maden işyerlerinin yeraltı işlerinde sürekli veya münavebeli olarak 2008/Ekim ayından sonra çalışmaya başlayan sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanmasında;        50 yaş, 20 yıllık sigortalılık süresi ve en az 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartları aranacak ve bunlar hakkında Kanunun fiili hizmet süresi zammına ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

Maden işyerlerinin yeraltı işlerinde geçen çalışmaların her 360 günü için 180 gün prim ödeme gün sayılarına eklenecek ve bu işlerde en az 1800 gün çalışmış olmak şartıyla gün sayılarına eklenen süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilerek daha erken emekli olmaları sağlanacaktır. 

2. “Malûl” İbaresinin “Ağır Engelli” şeklinde değiştirilmesi.

6552 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alanmalûl” ibaresi “ağır engelli” şeklinde değiştirilmiştir. Söz konusu fıkrada, yaşlılık aylığı talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte birinin, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleneceği ve eklenen bu sürelerin emeklilik yaş hadlerinden de indirilecektir.

3. PTT/Bankalarda Hareket Görmeyen Hesapların Bekleme Süresi. 

5510 sayılı Kanunun 97 inci maddesinin dördüncü fıkrası;  “Bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklarını tahakkuk ettirildiği tarihlerden itibaren aralıksız altı ay sonuna kadar tahsil etmeyenlerin gelir ve aylıkları, gelir ve aylık bağlanma şartlarının devam edip etmediğinin tespiti amacıyla durdurulur.” Hükmünü amir olup, 6552 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi ile anılan fıkrada geçen “altı ay” ibaresi “on iki ay” şeklinde değiştirilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında çalışanı olan işveren ve yetkililerine önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.