English

Perakende satış fişleri gider belgesi olarak kabul edilebilir mi?

Sirküler No: 1608

Perakende satış fişlerinin gider belgesi olup olamayacağı konusunda 804 sıra No.lu Sirkülerimizle bilgi verilmişti. Önemine binaen konuyu bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyoruz.

204 sıra No.lu Vergi U sul Kanunu Genel Tebliğinde;

………………………..

Mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak; işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen Kanuni haddi aşmayan diğer bir anlatımla perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak uygun görülmüştür.

İşletmenin tüketimi dışında satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne olursa olsun fatura düzenlenmesi defterlere faturalara dayanılarak kayıt yapılması gerekmektedir.”

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bu nedenle, firmaların işletmelerinde kullanılmak ve tüketilmek amacı ile satın aldıkları (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşmayan (2014 yılı için 800,- TL’dir.) alımları dışındaki mal ve hizmet alımları için mutlaka fatura almaları gerekmektedir. Aksi halde gider yazılması mümkün değildir.

Ayrıca, gider olarak indirimi kabul edilmeyen bu tür harcama belgelerinde yer alan KDV’ lerinde indirim konusu yapılamayacağı malumdur.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.