English

İşverenlerin ibraname düzenleme usul ve esasları

Sirküler No: 1614

İbraname,  işçi  işveren  ilişkilerinde  işçinin  işverenden  olan  tüm  alacağını  aldığını  ve  onu  geçmişe dönük  olarak  ibra  ettiğini  gösteren  bir  belgedir.   İbraname konusuna,  İş Kanunu’nun 32.inci maddesinin 6.ıncı fıkrasında;  “İş sözleşmelerinin sona ermesinde,  işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanun’dan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur” hükmü ile dolaylı da olsa yer verilmiştir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 420.inci maddesine göre ibraname düzenlenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir.   

1- İbraname Düzenlenme Zamanı:

İbraname ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, sonrası düzenlenmesi gerekmektedir.

2- İbraname Düzenlenme Biçimi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

İbranamenin yazılı  olarak  düzenlenmesi  gerekmektedir.  İbranamenin  bilgisayar  veya  daktilo  ile yazılması yada hazır matbuu kağıt kullanılarak düzenlenmesi mümkün olmakla birlikte, ibranamenin iş sözleşmesinin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin sonunda düzenlenip, düzenlenmediği konusunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda  kanıt  olarak  kullanılabilmesi  bakımından,  tamamen  işçinin  kendi  el  yazısı  ile kaleme alınmasında yarar bulunmaktadır.

İbraname düzenlenmesi sırasında şu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. 

a) İbraname metni ile ilgililerin imzaları arasında fazla boşluk bırakılmamalıdır.

b) Aynı metin içinde farklı renkte kalemlerle yazılmış bilgilere yer verilmemelidir.

c) Bilgisayar veya daktilo  ile  hazırlanan  ancak,  işçinin  adı  soyadı,  ücret miktarı,  ibraname tarihi gibi  kısımların  sonradan  el  yazısı  ile  doldurulmak  üzere  boş  bırakıldığı  ibraname  örnekleri kesinlikle kullanılmamalıdır. Matbu ibranameler Yargıtay’ca geçersiz kabul edilmektedir.

d) İbranamelerde, işyerinde  uygulaması  bulunmayan  ücret  veya  ödeme  türlerine  kesinlikle  yer verilmemeli, işçinin aslında hak kazanmadığı menfaat veya ödemelerin de ibra edildiği gibi çelişkili durum  yaratmamaya  özen  gösterilmelidir.  İbranamede,  ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

e) İbranamede hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanı muhtevi diğer bir ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu halde dahi ödemelerin banka aracılığı ile yapılmış olması zorunludur.

f) İşveren tarafından düzenlenen ibraname işçinin imzasını taşımalıdır.

g) İbranamede işverenin adı, soyadı veya unvanı bulunmalıdır.

3- İbraname İle İlgili Genel Durumlar:

a) İbraname imzalayacak kimsenin reşit ve medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olması gerekmektedir. Mümeyyiz küçükler ve mümeyyiz kısıtlıların kanuni mümessilleri (veli, vasi) aracılığı ile ibraname imzalamaları gerekmektedir.

b) İbranamede tarafların imzasının bulunması genel geçerlilik koşulu olarak değerlendirilmektedir.

c) İbraname vekil aracılığı ile imzalanacaksa, vekalette ibra etme yetkisinin bulunması zorunludur.

d) Mirasçılar vefat eden kimse adına ibrada bulunabilirler.

4- İbranamede Belirtilen Tutarın Ödenmesi:

İbranamede belirtilen ödeme tutarının noksansız ve banka aracılığı ile yapılması şarttır. 

ibraname hazırlanmasında yukarıdaki hususlara dikkat edilmesi gerektiğini, işçiye verilen haklar ne ise aşağıdaki örnek ibranameye sadece işçiyi ilgilendiren ödemelerin yazılmasını, işçiyi ilgilendirmeyen ödemelere yer verildiğinde o ibranamenin geçersiz olduğunu önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.     

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

İBRANAME

İŞÇİ                                                                          İŞVEREN

Adı – Soyadı             :                                              Adı-Soyadı/Unvanı   :

T.C. Kimlik No          :                                              İşyeri Sicil Numarası :

İşe Giriş Tarihi          :                                              İşyeri Adresi               :

İşten Çıkış Tarihi      :                                             İşyeri Mersis No        :

İşten Çıkış Nedeni  :

İşçinin Adresi           :

Ödeme Türü Brüt Tutar Yasal Kesinti Asgari Geçim İnd. Net Kazanç Özel Kesinti Net Ödenen
Normal Ücret
Fazla Mesai
Yıllık İzin Ücreti
Hafta Tatili Ücreti
Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti
Sosyal Haklar
İhbar Tazminatı
Kıdem Tazminatı
Toplam

 …./…./…….. tarihinde çalışmaya başladığım işyerinden …/…/20.. tarihinde yukarıda belirttiğim nedene dayalı olarak ayrılmış bulunuyorum. Yukarıda belirtilen hesaplama doğrultusunda ……………………… (………………………………………………………………….yazı ile) TL tutarında işverenden, Kanun’dan veya sözleşmeden doğan hiç bir hak ve alacağımın kalmadığını, bundan dolayı maddi veya manevi herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı, işvereni geçmişe dönük olarak da ibra ettiğimi, ibranameyi okuyup, içeriğini tam olarak anladıktan sonra hiç bir maddi veya manevi baskı altında kalmadan tamamen kendi irademle …/…/20… tarihinde doldurduğumu ve imzaladığımı beyan ederim.

İşçi                                                     :                     İşveren                                         :

Adı Soyadı (İşçinin kendi el yazısı ile)           Adı Soyadı/Unvanı

İmza                                                                          İmza-Kaşe