English

Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler

Sirküler No:1621

Damga Vergisi Kanunu ile ilgili 2015 yılında uygulanacak tutarlara ilişkin bilgiler aşağıya çıkartılmıştır.

1- Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler                               Binde 9,48

2- Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)  Binde 1,89

3- Bilançolar                                                                                                     35,00 TL                                                                                                                             

4- Gelir tabloları                                                                                                16,90 TL                                                                                                                            

5- İşletme hesabı özetleri                                                                                 16,90 TL

6- Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,
ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve
benzeri
her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan
paralar için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden
ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari
hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye
olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar                              Binde 7,59                                                                                                        

7- İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu

tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlar                                      Binde 5,69                                                                           

8-Yıllık gelir vergisi beyannameleri                                                                 45,30 TL                                                                                                         

9-Kurumlar vergisi beyannameleri                                                                  60,50 TL                                                                                                             

10-Katma değer vergisi beyannameleri                                                          29,90 TL                                                                                                               

11-Muhtasar beyannameler                                                                              29,90 TL                                                                                                                     

12-Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi  beyannameleri hariç)         29,90  TL                                                                                          

13-Gümrük idarelerine verilen beyannameler                                                60,50  TL                                                                                                        

14-Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler                               22,30  TL                                                                                                     

15-Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri                22,30  TL 

Damga Vergisi Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan üst sınır yeniden değerleme oranında artırılarak 1.702.138,00 TL’ye çıkartılmıştır. 

Buna göre 2015 yılında düzenlenecek kağıtlardan her biri için hesaplanacak damga vergisinin tutarı  1.702.138,00 TL’yi aşmayacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olaraka görüntülemek için tıklayınız.