English

Veraset ve intikal vergisinde istisna hadleri artırılmıştır

Sirküler No: 1627

2015 yılında vuku bulacak ivazsız (bedelsiz) intikaller için istisna hadleri aşağıdaki gibidir.

Evlatlıklarda dahil olmak üzere füruğ (çocuk) ve eşten her birine veraset suretiyle intikal eden menkul ve gayrimenkul malların vergiye tabi değerlerinin 161.097,- TL’lık kısmı veraset ve intikal vergisinden istisnadır. Füruğ (çocuk) bulunmaması halinde bu istisna, eşe isabet eden miras hissesi için 322.392,- TL olarak uygulanacaktır.

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde, kazanılan ikramiyelerin 3.711,- TL’ lık kısmı vergiden istisnadır.

Yukarıdakiler haricinde her ne surette olursa olsun ivazsız (bedelsiz) surette vaki tüm intikallere uygulanacak istisna tutarı 3.711,- TL’dır.  

Veraset ve intikal vergisinde vergi oranları aşağıya çıkartılmıştır.

                                                                     Veraset yoluyla     

                                                                     İntikallerde vergi                         ivazsız intikallerde

           Matrah                                                      oranı(%)                                    vergi oranı(%)

 

İlk                        200.000  TL için                       1                                           10

Sonra gelen        480.000  TL için                       3                                           15

Sonra gelen     1.060.000  TL için                       5                                           20

Sonra gelen     1.900.000  TL için                       7                                           25

Matrahın          3.640.000  TL’ yi aşan kıs. için     10                                  30                                                             

Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.