English

Muhtasar beyannamelerde ve katma değer vergisi beyannamesinde değişiklik yapılmıştır.

Sirküler No: 1635

1-) Muhtasar beyannamelerdeki değişiklikler ; 

MUH, MUH30 ve MUHGVK281 beyannamelerinde yapılan değişiklikle, ekler kısmında İşyeri / İşçi Bilgileri kulakçığı eklenmiştir. Bu bölümde yer alan işyeri kodu bilgisine İnternet Vergi Dairesinden https://intvd.gib.gov.tr Sorgulamalar / Şube Bilgileri Sorgulama kısmından ulaşılabilir.

Muhtasar beyannamenin ekler kısmındaki İşyeri / İşçi bilgileri kısmına yazılacak sayı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’ na verilen Sigortalı hizmet listesindeki sayının birbirini tutması gerekir. Aksi halde inceleme konusu olabilir. Bilindiği üzere, sadece anonim şirketlerde yönetim kurulu ortak üyeleri sigortalı olamazlar. Onun dışında diğer çalışanların sigortalı olmaları şarttır. 

2-) Katma Değer Vergisi beyannamesindeki değişiklikler; 

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama  Tebliği’ nin IV-A/1.5 bölümünde, DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın alınan girdiler kullanılarak üretilen malların 3065 sayılı Kanunun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim edilmesi halinde iade alınacak KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplanıp tahsil edilmeyen KDV tutarından, bu ürün için DİİB kapsamında alınan girdiler nedeniyle ödenmeyen KDV tutarının düşülmesinden sonra kalan tutardan fazla olamayacağı yönünde belirleme yapılmıştı. 

KDV 1 beyannamesinde, dahilde işleme izin belgesi (DİİB) sahibi mükelleflerin Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c veya geçici 17’ nci maddesi kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerinin beyanına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Yukarıda bahsedilen beyannameleri vermesi gereken mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı’nı “Gerekli Programlar” bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.