English

Gayrifaal olan şirketlerin ortaklarının emekli maaşından kesilen sosyal güvenlik destek priminin (SGDP) iade alınması

Sirküler No: 1638

Gayrifaal olan şirketlerin ortaklarının emekli maaşlarından kesilen sosyal güvenlik destek primi (SGDP) iadesi için Kurum tarafından 27.01.2015 tarih ve 516181 sayılı GENEL YAZISI ile aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Sosyal güvenlik destek primi uygulaması, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar yönünden, 1999 yılında 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa eklenen Ek-20 nci madde ile yaşlılık aylığı bağlananlardan %10 SGDP kesileceği hükmü getirilmiştir.

Diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre (Mülga 506 ve Mülga 5434 sayılı Kanunlar) yaşlılık ve malullük aylığı bağlananlardan, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılmak üzere 2/8/2003 tarihi itibariyle kapsama alınmışlardır. Söz konuşu hüküm gereği 1479/50.inci maddesine göre belirlenen 12 inci basamağın %10 oranında SGDP ödenmiştir.

Sosyal güvenlik destek primi oranı,  5510 sayılı kanun hükümlerine göre halen %15 olarak uygulanmaktadır.

5510 sayılı Kanunun “Sosyal güvenlik destek primine ilişkin geçiş hükümleri” başlıklı geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle doğrulamak kaydıyla faaliyette bulunulmadığına ilişkin süreler hariç olmak üzere çalışılan süreleri için, sosyal güvenlik destek primi oranı olarak bu Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen hükümler uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hüküm gereği, faaliyetlerinin olmadığını belgeleyen gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar ile şirket ortakları hakkında sosyal güvenlik destek primi yönünden aşağıdaki şekilde işlem tesis edilecektir.

1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar, bağlı oldukları vergi dairesinden alacakları gayrı faal olunduğuna ilişkin belgeyi Kuruma ibraz etmeleri halinde, belgede belirtilen tarihten itibaren sosyal güvenlik destek primi tescili sonlandırılacaktır.

2) Şirket ortaklarının, ticaret sicil memurluğundan şirketin faaliyetine ilişkin belgeyi aldıktan sonra bağlı oldukları vergi dairesine müracaat ederek şirketin gayri faal olduğunu belgelemeleri gerekmektedir. Ticaret sicil memurluğundan temin edilecek belgeye istinaden bağlı oldukları vergi dairesinden alacakları gayrı faal olunduğuna ilişkin belgeyi Kuruma ibraz etmeleri halinde, belgede belirtilen tarihten itibaren şirket ortaklarının sosyal güvenlik destek primi tescili sonlandırılacaktır.

3) Yukarıda açıklanan şekilde sosyal güvenlik destek primi tescili sonlandırılanlardan yersiz tahsil edilen sosyal güvenlik primi iade edilecektir. 

Gayrifaal şirketleri olan ve emekli maaşından SGDP kesilen işverenlere önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.