English

Türk Ticaret Kanunu’na göre mart ayında yapılması gerekenler

Sirküler No: 1642

Türk Ticaret Kanunu’na göre Mart ayı içinde yapılması gerekenler;  

 – GENEL KURUL YAPILMASI

Anonim ve limited şirket genel kurullarının en geç 31.03.2015 tarihine kadar yapılması gerekir. Ancak, genel kurulların bu süre içinde yapılmaması halinde Kanunda cezai bir yaptırım öngörülmediğinden uygulamada bu tarihten sonra da genel kurul yapılabilmektedir. 

– BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİ

Bağımsız denetçinin, bağımsız denetime tabi şirketler tarafından en geç 31.03.2015 tarihine kadar seçilmesi, tescil ve ilanı zorunludur. 2015 yılında denetime tabi olacak şirketler için genel kriterler; 

Aktif toplamı 50 milyon ve üstü Türk Lirası

Yıllık net satış hasılatı 100 milyon ve üstü Türk Lirası

Çalışan sayısı 200 ve üstü

Bir şirketin bağımsız denetime tabi olup olmadığının belirlenmesinde, varsa şirketin bağlı ortaklıkları ve iştirakleri birlikte dikkate alınacaktır. Bağımsız denetime tabi olmak için öngörülen 3 kriterden ikisinin sınırlarının iki yıl üst üste aşılması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen genel kriterlere bakılmaksızın, 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına ekli listelerde belirtilen özel alanlarda faaliyet gösteren şirketler de bağımsız denetime tabi tutulmuştur. Tetkikini tavsiye ediyoruz.

Bağımsız denetime tabi şirketler tarafından yapılacak genel kurulda denetçi seçimi ile ilgili karar alınması gerekir. Aksi halde, denetime tabi olduğu halde, denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir. 

-İNTERNET SİTESİNİN AÇILMASI VE GEREKLİ BİLGİ/BELGELERİN YAYIMLANMASI

2015 yılında bağımsız denetime tabi sermaye şirketlerinin en geç 31.03.2015 tarihine kadar, internet sitelerini açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir.

Aksi halde; TTK’nun 562. maddesinin 12. bendine göre;  “1524’ üncü maddede öngörülen internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı 0madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu fıkrada sayılan failler yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacaktır.” 

– ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA TABİ ŞİRKETLERDE BAĞLILIK RAPORUNUN HAZIRLANMASI 

Bağlı şirket yönetim kurulunca, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, en geç 31.03.2015 tarihine kadar şirketin hakim ve diğer bağlı şirketlerle ilişkileri hakkındaki raporun düzenlemesi gerekir. Tescil ve ilana tabi değildir.

Raporda, şirketin geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı tüm hukuki işlemlerin ve geçmiş  faaliyet  yılında  hâkim  şirketin  ya  da  ona  bağlı  bir şirketin yararına  alınan  veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemlerin açıklaması yapılır.

Bu düzenlemeye aykırı hareket edenler aleyhine iki yüz günden az olmamak üzere adli  para cezası öngörülmüştür.

Yukarıda bahsedilen hususlar anonim ve limited şirketleri kapsamaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.