English

Ücret bordrosunda bulunması gereken bilgiler

Sirküler No: 1649

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve İş Kanununa göre hizmet erbabı çalıştıran işverenler, ücret ödemelerinin belgelendirilmesinde düzenleyecekleri ücret  pusulası ve ücret bordrolarında asgari aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekir.

  1) İşverenin adı, soyadı, ünvanı ve adresi,

  2) Merkezi

  3) Mersis No  (Mersis numarası olanlar bu numarayı, olmayanlar Ticaret Sicil numarasını yazmalıdır.)

  4) İşyerinin SGK sicil numarası,

  5) Bordronun ilişkin olduğu ay, yıl,

  6) Sigortalının adı, soyadı,

  7) Sigortalının Sosyal Güvenlik Sicil Numarası (T.C. kimlik numarası)

  8) Ücret ödenen gün sayısı (Normal çalışma, hafta tatili, bayram, genel tatil varsa yıllık izin ayrı ayrı),

  9) Sigortalının brüt ücreti (Aylık veya haftalık veya gündelik veya saat veya parça başı ücreti ),

10) Hafta tatili

11) Varsa fazla mesai ücreti,

12) O ay varsa bayram ve genel tatil ücretleri, (Ayrı ayrı) (ÇALIŞILIRSA İLAVE ÖDEMELİ)

13) Sigorta işçi primi kesintisi,

14) İşsizlik sigortası primi kesintisi,

15) İndirimler (Sakatlık indirimi, şahıs sigorta primi, doğum ve askerlik borçlanmaları)

16) Gelir vergisi tutarı,

17) Damga vergisi tutarı,

18) Avans, nafaka, ayni yardım, icra kesintileri vb.

19) Kesintiler  toplamı (Sigorta ve işsizlik  primi, gelir vergisi, damga vergisi, avans, nafaka, icra vb.)

20) Ödenen net ücret tutarı,

21) Ödemenin tarihi,

22) Ücretin alındığına dair sigortalının imzası, (ÜCRET ÖDEME PUSULASINDA)

SGK Kanununa göre;  ücretlerin ve diğer ödemelerin banka aracılığı ile yapılması halinde,  ücret tediye bordrosunda  imza şartı aranmaz. Ödemenin kasadan yapılması ve buna ilişkin belge düzenlenerek hizmet erbabına imzalattırılmaması veya yukarıdaki bilgileri ihtiva etmeyen bordroların düzenlenmesi halinde bordrolar geçerli sayılmaz ve  SGK’nunun  102 nci maddesinin e (5) bendi uyarınca her bir geçersizlik hali için, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

Yukarıda SGK kanununa göre ücretlerin ve diğer ödemelerin banka aracılığı ile yapılması halinde,  hizmet erbabının ücret tediye bordrosunu ayrıca imzalamasına gerek bulunmadığına ilişkin hüküme yer verilmiş isede, İş Kanunun 37. maddesine  göre,  İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.  Pusula verilmediğinin tespiti halinde işçi başına (2015 yılı için 554,- TL) para cezası istenmektedir.

Vergi Usul Kanununa göre; bir aya ait bordro ertesi ayın yirminci gününe kadar hazırlanıp tarihlenerek işveren veya vekili ile bordroyu tanzim edenler tarafından imzalanmalıdır.

10 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleri zorunlu tutulduğu halde işçi ücretlerini banka aracılığı ile ödemez iseler, işverene her işçi ve her ay için İş Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının    (a) bendi uyarınca (2015 yılı için 153,- TL) idari para cezası kesilir.

Yukarıdaki açıklamalara göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, İş Kanununa göre düzenlenecek bordro ve ücret hesap pusulasında açıklanan hususlara mutlaka yer verilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.