English

Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre kimler ilişkili kişidir

Sirküler No: 1656

Kurumlar Vergisi Kanununun;

12’ nci maddesinin (1)’ inci fıkrasında; Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır.

Denildikten sonra 13’ üncü maddenin (1) ve (2)’ nci  fıkralarında da aşağıdaki hükümlere yer verilmiştir.

(1) Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.

(2) İlişkili kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade eder. Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılır.

Yukarıdaki Kanun hükümleri gereği ilişkili kişilerin kimler olduğu konusunda zaman zaman tereddütlere düşüldüğü anlaşıldığından kimlerin ilişkili kişi olduğu aşağıda tek tek belirtilmiştir.

İLİŞKİLİ KİŞİLER

 1. Kurum ortağı (gerçek/tüzel kişi),

Kurum Ortağının;

 1. Ortak olduğu diğer kurum,
 2. Ortağı (gerçek/tüzel kişi)
 3. Sahibi olduğu ferdi işletme/şahıs şirketi,
 4. Eşi (boşanmış olanlar dahil),
 5. Annesi,
 6. Babası,
 7. Anneannesi,
 8. Dedesi,
 9. Babaannesi,
 10. Büyükbabası,
 11. Çocuğu,
 12. Kardeşi,
 13. Torunu,
 14. Dayısı,
 15. Dayısının çocuğu,
 16. Halası,
 17. Halasının çocuğu,
 18. Teyzesi,
 19. Teyzesinin çocuğu,
 20. Amcası,
 21. Amcasının çocuğu,
 22. Yengesi,
 23. Eniştesi,
 24. İlişkili olduğu 5 ila 24 üncü sıralardaki kişilerin sahibi veya ortağı ya da yöneticisi olduğu şirket,

Kurum Ortağının Eşinin;

 1. Annesi,
 2. Babası,
 3. Anneannesi,
 4. Dedesi,
 5. Babaannesi,
 6. Büyükbabası,
 7. Kardeşi,
 8. Dayısı,
 9. Dayısının çocuğu,
 10. Halası,
 11. Halasının çocuğu,
 12. Teyzesi,
 13. Teyzesinin çocuğu,
 14. Amcası,
 15. Amcasının çocuğu,
 16. Yengesi,
 17. Eniştesi,
 18. İlişkili olduğu 26 ila 42 nci sıralardaki kişilerin sahibi veya ortağı ya da yöneticisi olduğu şirket,

Kurumun;

 1. İştiraki: Ortak olduğu kurum/adi ortaklık/iş ortaklığı/şahıs şirketi,
 2. İştirakinin Kurum dışındaki diğer ortağı,
 3. İştirakinin ortak olarak katıldığı diğer kurum,
 4. Personeli (ortak olmayan yönetim kurulu üyeleri dahil),
 5. Kurucusu olduğu vakıf/dernek,
 6. Kurucusu olduğu vakfın/derneğin iktisadi işletmesi,

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.