English

Kurumlar vergisi beyannamesi düzenlenirken dikkat edilmesi gereken bazı konular

Sirküler No: 1657

– GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU

Bilindiği üzere herhangi bir yıl zararı en fazla takip eden beş yılın kazancından indirim konusu yapılabilecektir. 2014 hesap döneminde, en son 2009 hesap dönemi zararı mahsup edilebilir. Kurum kazancından mahsup edilen zararlar ile ertesi yıllara devreden zararların hangi dönemle ilgili olduğu beyannamede ayrı ayrı belirtilecektir. Bu koşullar çerçevesinde zararlı yıllarda zarar tutarının ilgili satırlarda mutlaka yer almasında ve zarar mahsubu yapılmayan yıllara ait beyannamelerde de geçmiş yıl zararlarının ayrı ayrı gösterilmesinde yarar vardır. Ayrıca geçmiş yıl zararı, mahsup imkanının doğduğu ilk hesap döneminde kurum kazancından mahsup edilmelidir. Yıl atlaması halinde, atlanılan yıl zararının mahsubundan vazgeçilmiş sayılır.

– 6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA MATRAH ARTIRIMDA BULUNANLAR 

2011 yılında kabul edilen söz konusu kanunun 6/9’uncu maddesi hükmünce kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si 2010 ve izleyen yıllar karından mahsup edilemez. Dolasıyla 2009 yılında matrah artırımında bulunulmuşsa, artırım yapılan yıla ilişkin zarar tutarının %50 ‘si 2014 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılmaması unutulmamalıdır. 

– TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATANLARDA KAZANÇ, FONA ALINMALIDIR 

KVK ‘nın 5/1-e maddesi uyarınca, kurumların en az iki tam yıl (730 gün) süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri satışından elde edilen kazançların %75’ lik kısmı belli şartlarla kurumlar vergisinden istisnadır.

İstisnadan yararlanılan bu tutarın beyannamenin verildiği tarihe kadar pasifte özel bir fon hesabına alınması unutulmamalıdır.

SERBEST BÖLGELERDE ELDE EDİLEN KAZANÇLAR 

Serbest Bölgeler Kanunu’nun Geçici 3. Maddesine göre 06.02.2004 tarihi itibarıyla bu kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin, bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri dolasıyla elde ettikleri kazançları ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere kurumlar vergisinden müstesnadır.

Ayrıca faaliyet ruhsatlarının tarihine bakılmaksızın Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin de bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları kurumlar vergisinden müstesnadır.

1 Seri No’lu KVK Genel Tebliği’nde belirtildiği üzere, serbest bölgelerde yürütülen faaliyetlerden doğan alacaklara ilişkin kur farkı ve vade farkı gelirleri istisna kapsamında değerlendirilecektir. Aynı şekilde serbest bölgelerde yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen hasılatın, serbest bölgelerde yürütülen faaliyetler çerçevesinde yapılacak olan ödemelerde kullanılıncaya kadar geçici olarak serbest bölgelerde mevduat hesaplarında veya repo işlemlerinde değerlendirilmesi sonucu elde edilen gelirler de söz konusu istisnadan yararlanabilecektir. Bunun dışında, serbest bölgelerde elde edilmiş olsa dahi faiz, repo ve benzeri faaliyet dışı gelirler istisna kapsamına girmemektedir.

YURT DIŞINDA YAPILAN İNŞAAT, ONARIM, MONTAJ İLE TEKNİK HİZMETLERİNDEN SAĞLANAN KAZANÇLARDA İSTİSNA 

KVK’nın 5/1-h maddesindeki istisnanın uygulanması açısından, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların Türkiye’ ye getirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu kazançların Türkiye’ de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi istisnadan yararlanılması için yeterlidir.

BAĞIŞ VE YARDIMLARIN KURUM KAZANCINDAN İNDİRİMİ 

Bağış ve yardımların kurum kazancından indirimine ilişkin hükümlere Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesinin 1’nci fıkrasının c, ç, d, e ve f bentlerinde yer verilmiştir. Söz konusu yasa yükümlerince kurum kazancından indirilecek bağış ve yardımların sınırları aşağıdaki şekildedir.

S.No Bağışın Yapıldığı Kurum veya Kuruluş İndirilebilecek Bağış ve Yardımlar Sınır
1 Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler Nakdi ve Ayni 5%
2 Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler. (Okul, sağlık tesisi, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi yapımı ve onarımı için yapılan bağışlar veya yapılan harcamalarla sınırlı olarak) Nakdi ve Ayni YOK
3 Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri Nakdi ve Ayni YOK
4 Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar Nakdi ve Ayni 5%
5 Diğer vakıflar
6 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu ve Vakıfları Nakdi ve Ayni YOK
7 Kamu yararına çalışan dernekler Nakdi ve Ayni 5%
8 Diğer dernekler
9 Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar (kültürel, sanatsal ve tarihi eserlerin korunması amacıyla maddede sayılan faaliyetlerle sınırlı olarak) Nakdi ve Ayni YOK
10 Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Nakdi YOK
(Bu kurumlara yapılan ayni bağışlar, % 5 sınırı dahilinde dikkate alınabilir)
11 Türkiye Yeşilay Vakfı Nakdi ve Ayni YOK
12 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Nakdi YOK
13 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Nakdi ve Ayni YOK
14 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşları Nakdi ve Ayni YOK
15 Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu çerçevesinde yapılan harcamalar Nakdi ve Ayni YOK
16 İlköğretim kurumları Nakdi YOK
17 TÜBİTAK Nakdi YOK

 – KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ GENEL BİLGİLER BÖLÜMÜ 

Bazı Kurumlar vergisi beyannamelerinin “ Genel Bilgiler ” bölümünde Dar Mükellef Temsilcisinin bilgilerinin doldurulduğu görülmektedir. Tam mükellef kurumların bu bölümde bilgilerine yer vermelerine gerek bulunmamaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.