English

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) Sayılı Listede yer alan bazı mallarda tevkifat uygulaması

Sirküler No: 1660

05.03.2015 tarih ve 29286 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin Ç/2 bölümünde yapılan açıklama ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde yer alan;

-2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların,

-2710.20.90.00.00 G.T.İ.P. numarasındaki mallardan yalnız 2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 numaralı malların biodizel ihtiva edenlerinin,

-38.11 Tarife pozisyon numarasında yer alan malların

ÖTV mükellefleri (4/122003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda tanımlanan rafinericiler hariç) tarafından teslimine ilişkin ÖTV, yalnızca sanayi sicil belgesini haiz olan KDV mükellefi imalatçılar tarafından satın alınması halinde tevkifata tabi tutulmak suretiyle beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

Tevkifat uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, rafinericiler hariç ÖTV mükelleflerinden bu malları satın alan imalatçılar için bir zorunluluktur. Tevkifat, sadece yukarıda G.T.İ.P. numaraları belirtilen mallarda ÖTV’ nin tamamına uygulanacaktır. Bunların dışındaki mallarda tevkifat uygulanmayacaktır.

Tevkifata tabi tutulan ÖTV tutarı, vergi sorumlularınca teslimin gerçekleştiği vergilendirme dönemini izleyen 10 uncu günü akşamına kadar KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine elektronik ortamda verilen (6) numaralı ÖTV beyannamesi ile beyan edilerek ödenmesi gerekir. Bu beyanname sadece tevkifata tabi malların alımının olduğu vergilendirme döneminde verilir.

Yukarıda G.T.İ.P. numaralı malların teslimine ilişkin fatura, izleyen vergilendirme dönemi içinde düzenlenmiş olsa dahi sorumlu sıfatıyla beyan teslimin gerçekleştiği vergilendirme döneminin beyan süresi içerisinde yapılmalıdır.

Bilindiği üzere Özel Tükeltim Vergisi Kanuna ekli (I) Sayılı Listedeki mallar için vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük süresi birinci, kalan günlerde ikinci dönem olarak belirlenmiştir. Örneğin, malın teslimi ayın 13’ ünde yapılıp faturası 18’ inde düzenlense dahi tevkifat, ilk 15 günlük döneme ait (6) numaralı ÖTV beyannamesi ile 16-25 tarihleri arasında beyan edilerek aynı süre içinde ödenmesi gerekir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.