English

Devamlı işyeri sigortalılar ile yapılan ihale konusu işlerde teşvik uygulaması

Sirküler No: 1672

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bendi, aynı maddenin ikinci fıkrası, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50’nci maddesinin beşinci fıkrası, geçici 7’nci ve 10’uncu maddeleri ile 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesinde yer alan sigorta primi teşvik ve desteklerinden ihale konusu iş üstlenen işverenlere ait iş yerlerinin yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

İhale konusu iş üstlenen işverenler bu işleri Kuruma tescil edilmiş devamlı nitelikteki işyeri dosyasından bildirimi yapılan sigortalılar ile yapabilmektedir. Bu durumda devamlı iş yeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerde çalıştırılan sigortalıların, ihale konusu işin başlayıp bittiği süreler dışındaki prime esas kazançlarından ve ihale konusu iş haricindeki işlerde çalışan diğer sigortalılardan dolayı 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bendi ile ikinci fıkrası, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun  50’nci maddesinin beşinci fıkrası, geçici 7’nci ve 10’uncu maddeleri ile 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesinde yer alan sigorta primi teşviklerinden yararlanılması Kurum tarafından yayımlanan 2015/12 Genelge ile mümkün bulunmaktadır.

Buna göre, devamlı nitelikteki işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerle ilgili olarak ilişiksizlik belgesinin verilmesinden önce, sigorta prim teşviklerinden yersiz yararlanılmış olup olmadığı hususu aşağıdaki konu başlıkları dahilinde araştırılacaktır.

1- İhale konusu işte çalışan sigortalılara ilişkin kimlik bilgilerinin bilinmesi,

2- İhale konusu işte çalışan sigortalılara ilişkin kimlik bilgilerinin bilinmemesi, kişi/gün sayısının bilinmesi,

3- İhale konusu işte çalışan sigortalılara ilişkin kimlik bilgileri ile kişi/gün sayısının bilinmesi,

Yukarıdaki açıklamalar ve konu başlıkları dahilinde devamlı iş yeri sigortalıları ile ihale konusu iş üstlenen işverenler ile yetkililerinin söz konusu Genelge’yi gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.