English

Nakit sermaye artırımlarında vergi teşviği

Sirküler No: 1675

Kurumlar Vergisi Kanununun 10. maddesinde değişiklik yaparak, sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımlarına vergi indirimi teşviği getiren 6637 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 07.04.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yapılan düzenleme ile; sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden TCMB tarafından açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” (her bankanın uygulaması farklı olmakla birlikte ortalama yıllık faiz oranı yaklaşık %15’tir) dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin ilgili hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahından indirilmesine olanak sağlanmaktadır. 

Bu düzenlemeden sadece sermaye şirketleri (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket) faydalanabilecektir.  Sermaye şirketi olsa bile finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri bu indirimden faydalanamayacaktır.

Bu düzenleme ile sağlanan indirim, sadece NAKİT ARTIŞLAR için geçerlidir. Dolayısıyla;

– nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dâhil olmak üzere,

– sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından,

bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan,

– ortaklar veya ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımlarına indirim imkanı tanınmamaktadır.

Bu indirimden, sadece nakit sermaye artışının yapıldığı yıl değil, sermaye artırımının tescil edildiği hesap döneminden başlamak üzere, izleyen her hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanılacaktır.

Hesaplanacak indirim tutarı, nakdi sermayenin ödendiği ay kesri tam ay sayılmak suretiyle hesap döneminin kalan ay süresi kadar hesaplanır.

Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar, sonraki hesap dönemlerine devreder.

%50 indirim oranının bazı kriterler itibariyle sıfıra kadar indirmeye, %100’e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu düzenleme, 01 TEMMUZ 2015 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Bu kapsamda, sermaye artırımı yapmayı düşünen sermaye şirketlerinin sağlanan bu indirimi göz önünde bulundurarak, özellikli bir durum olmaması halinde sermaye artışlarını 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren yapmalarını tavsiye ederiz. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.