English

Çalışanlara toplu taşıma kartı verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin SGK ve vergi karşısındaki durumu

Sirküler No: 1693

Çalışanların işyerine geliş ve gidişlerinin işveren tarafından toplu taşıma araçları ile sağlanmadığı durumlarda toplu taşıma kartı verilmek suretiyle sağlanan menfaatler için aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. 

Gelir Vergisi Yönü İtibariyle: 

Gelir Vergisi Kanunun 23/10 maddesine göre “Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri” gelir vergisinden istisna edilmiştir.

İşverenin, çalışanın işyerine gidip gelmesi için, vasıta temin etmemesi halinde, toplu taşım kartı uygulaması olan illerde toplu taşım bedelinin vergiden istisna edilmesi mümkün değildir. 

SGK Yönü İtibariyle;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80. maddesine göre “Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin           % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.” 

Hükümde yer alan kalemlerin dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur.

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında;

İşverenler tarafından vasıta temin edilerek hizmet erbablarının toplu olarak işyerlerine götürülüp getirilmesi istisna kapsamında olduğu, toplu taşıma hizmetlerinden yararlandırılmayan her bir hizmet erbabına toplu taşıma kartı verilmesi durumunda, çalışanlara verilen toplu taşıma kartlarına ilişkin bedellerin ücret gelirinin bir unsuru olarak, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.üncü maddesinin 1.inci bendine göre, aynı Kanun’un 103 ve 104.üncü maddelerinde belirtilen oranlar dikkate alınmak suretiyle vergilendirilmesi gerekir. 

Örnek: Servis hizmetinden yararlanamayan çalışana işveren tarafından aylık olarak 100 TL’lik (KDV dahil) akbil toplu taşıma kartı verilmiştir.  100,- TL (KDV dahil) tutar personel ücret bordrosunda ayni yol ücreti  (net ücret)  olarak kabul edilmeli, gelir ve damga vergisine tabi olacak şekilde brütleştirilmelidir.

Ayrıca toplu taşıma kartları SGK’ya göre ayni yardım olarak sayıldığından, sigorta primine tabi tutulmamalıdır.

Çalışanların işe geliş ve gidişlerini toplu taşıma araçları yerine toplu taşıma kartları (Akbil vb. kartlar) ile sağlayan işverenlerin yukarıdaki hususlara uymalarını öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak göndermek için tıklayınız.