English

Revize – Mali tatil hatırlatması

Sirküler No:1704

Bilindiği gibi 2007 yılından itibaren Temmuz ayının 1’ i ile 20’ si tarihleri  arasında mali tatil uygulanmaktadır.

Vadesi Mali Tatile Rastladığı Takdirde Tatilin Son Gününü İzleyen Tarihten İtibaren Yedi Gün Uzamış Sayılan Süreler: 

Aşağıda belirtilen sürelerin son gününün mali tatile rastlaması halinde süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün süre ile uzamış sayılır;

— Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri (Haziran 2015 dönemi damga, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin en geç 27 Temmuz 2015 Pazartesi günü akşamına kadar verilmesi mümkündür),

— İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi,

— Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karsı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.

Verilecek Beyannamelerde ve Bu Beyannameler Üzerinden Tahakkuk Eden Vergilerde Sürenin Uzaması: 

Verilecek beyannamelerde, beyanname verme süresinin son günü mali tatile rastlaması halinde, süre tatilin son gününü izleyen günden itibaren yedi gün uzamış sayılır.

Bu şekilde beyanname verme süresi uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla) uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günü mesai saati bitimine kadar uzamış sayılacaktır. 

Bu çerçevede; 23.07.2015 tarihinde verilmesi gereken Damga Vergisi Beyannamesi ve Muhtasar Beyanname ve 24.07.2015 tarihinde verilmesi gereken KDV beyannamesinin verilme süresi 27.07.2015 tarihine uzamaktadır. Bu beyannamelere ilişkin yapılacak vergi ödemelerinin süresi de 30.07.2015 tarihine kadar uzamaktadır. Ayrıca, dileyen mükellefler süre sonunu beklemeden beyannamelerini erken verebilirler. 

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.