English

Sponsorluk harcamaları

Sirküler No: 1706

1-) Spor sponsorluğu;

Şirketlerce, firma unvanının, markanın ve satışı yapılan ürünlerin tanıtılması amacıyla çeşitli etkinliklerde yapılan tanıtım reklamları ve çeşitli sponsorluklar için düzenlenen sözleşmelerin çoğu “Sponsorluk Sözleşmesi” adı altında düzenlendiği görülmektedir. Oysa sponsorluk harcamasının tamamen farklı çerçeve içerisinde gerçekleşmesi gerekmekte olup buna ilişkin düzenlemelere Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-b maddesinde yer verilmiştir. Düzenlenecek sponsorluk sözleşmeleri için aşağıdaki şartların mevcut olması gerekmektedir. Aksi halde, matrahtan indirimi riskli olacaktır.

Kurumlar Vergisi Kanununun 10′ uncu maddesinde; kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından nelerin indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir. Kanunun, 1/b bendinde; 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50’ sinin indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir. Bu bent kapsamında yapılacak sponsorluk harcamaları ile ilgili detaylı açıklamalara 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

2-) Diğer kültür-sanat, çevre ve sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirilen sponsorluklar;

Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-d maddesinde genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kuruluşlar tarafından yapılan veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen ve aynı maddede sıralanan kültür-sanat, çevre ve sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerinde sponsorluk kapsamında değerlendirilmesi mümkündür. Bu konuda da yine 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği açıklamaları ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca çıkarılan kültürel alandaki destek (sponsor) faaliyetlerinin teşvik edilmesi hakkında genelgede Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen faaliyetlerle ilgili olarak uygulanacak prosedür açıklanmıştır. Bu kapsamda bir destek (sponsorluk) gündeme geldiğinde söz konusu  genelge hükümlerinin göz önünde bulundurulması gerekir.

3-) Reklam harcaması;

Spor sahalarına, sporcuların veya diğer ilgililerin spor giysilerinin ya da spor araç ve gereçlerinin üzerine yazılı veya elektronik sinyaller yardımıyla sanal olarak kurumun tanıtımının yapılmasını sağlayacak amblem, marka, isim ve benzeri işaretler konulması gibi doğrudan ticari fayda sağlayan ve kurumun tanıtımını amaçlayan harcamalar reklam harcaması olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu faaliyet sponsorluk değildir.

Örneğin, bir konferansın giderlerinin karşılanması sponsorluk değildir. Konferansın yapılacağı salona konulan flama, afiş, v.s. ile reklam yapıldığı tartışmasızdır. Bu bir reklam sözleşmesi ve harcaması demektir.

Tatbikatta yukarıda bahsedilen iki ana konuya girmeyen birçok konuda sponsorluk adı altında sözleşmeler düzenlenerek ödemeler yapılmaktadır. Kanunumuza göre yukarıda iki maddeye girmeyen sözleşme, fatura ve ödemelerde sponsorluk kelimesinin kullanılmamasını tavsiye ederiz.

Örneğin TV’ de bir diziyi destekleyen şirket sponsor olarak adlandırılmaktadır. Bu yanlış bir uygulama olup, yapılan hizmetin reklam olduğu açıkça bellidir. Bu nedenle, tatbikatta sponsorlukla reklam harcamalarının bir birine karıştırılmaması için gerekli hassasiyet gösterilmelidir.

Yukarıda 1 ve 2’nci maddelerde yazılı olanların dışında olup, 3’üncü maddede açıklanan reklam harcamalarının sponsorluk adı altında fatura edilmesi inceleme elemanlarınca tenkit edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.