English

Ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hk.

Sirküler No: 1711

 

Ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik “İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK” 29 Haziran 2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğe Göre:

Çalışan Sayısının Ondan Az Olup Olmadığının Tespitinde Aşağıdaki Hususlar Dikkate Alınacaktır.

a) Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinin olması halinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri üstlenilebilecek işyerlerinin belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumundaki tescil kayıtları esas alınacaktır.

b) İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar çalışan sayısına dâhil edilmeyecektir.

c) Mesleki Eğitim Kanunu ile Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmayacaktır.

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin İşveren Veya İşveren Vekillerince Yürütülmesi.

a) Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri, 7 inci (Sağlık gözetimi) ve 8 inci (Çalışma ortamı gözetimi) maddelerde belirtilenler hariç olmak üzere yürütebilecektir.

İşveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek için çalışan başına aylık en az 10 dakika ayırmak zorundadır.

b) Yönetmelik kapsamında işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını ya da bir kısmını hizmet alımı yoluyla da temin edebilecektir.

 

Eğitim Kapsamı ve Şekli

Yönetmelik ile işveren veya işveren vekillerine verilecek eğitimin kapsamına, süresine, tamamlanmasına, belgelendirilmesine ve ücretine ilişkin hususlar düzenlenmiş olup, bu düzenlemeler uyarınca eğitim tamamlama belgesi bulunan işveren ve işveren vekilleri ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenebileceklerdir.

İşyeri Hekimliği Veya İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine Sahip İşveren Veya İşveren Vekilleri.

Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinde iş güvenliği uzmanlığı belgesi bulunan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenebilecek olup, işyeri hekimliği belgesi bulunan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenebilecektir.

 

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi Kurulan İşyeri

Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde her bir işveren veya işveren vekilleri ayrı ayrı eğitim almak zorunda olacaklar.

Ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini dışarıdan satın almayıp kendileri tarafından yürütülecek işveren veya işveren vekillerinin Yönetmeliği gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.