English

Anonim şirketlerin kurucu ortaklarının sigortalılığı

Sirküler No: 1712

Kurum tarafından yeni mevzuat ve güncellenen mevzuatla ilgili 2015-19 nolu Genelge yayımlandı. Genelgenin önemli hususları aşağıda açıklanmıştır.

1479 sayılı Kanunun mülga 24 üncü maddesinin (1/g) bendi gereğince anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olan ortakları sigortalı sayılmakta iken 1/10/2008 tarihinden itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) (Bağımsız çalışanlar) bendinin (3) numaralı alt bendinde anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları sigortalı sayılmıştır. Kanunun geçici 22 nci maddesi uyarınca 1479 sayılı Kanunun mülga      24 üncü maddesine tabi olarak sigortalı olan anonim şirket kurucu ortaklarından sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenler hakkında 1/10/2008 tarihinden itibaren altı ay içinde yazılı talepte bulunmaları halinde sigortalılıkları devam ettirilmiş olup, bu süre içerisinde talepte bulunmayanların sigortalılıkları ise 1/10/2008 tarihi itibari sona erdirilmiştir.

Kanunun 53 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince 4 üncü maddenin birinci fıkrasının        (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı,         4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) (Ücretle çalışanlar) bendi kapsamında sigortalı sayılmamaktadır.

Anonim şirket kurucu ortakları 1/10/2008 tarihinden sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmadıklarından kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı hizmet akdine tabi çalışmaları kaydıyla Kanunun      4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilmesinde sakınca bulunmamakta olup, geçici 22 nci madde kapsamında prim ödemekte iken kendi işyerlerinden (a) bendi kapsamında sigortalı olarak bildirilenlerin de iradelerini (a) bendi sigortalısı olma yönünde kullandıkları hususu dikkate alınarak geçici 22 nci madde gereğince devam ettirilen (b) bendi sigortalılıkları sona erdirilecektir.

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinde Yanlış Beyan Edilen İşten Ayrılış Nedeni ile İşten Ayrılış Tarihinin 10 Günlük Süreden Sonra Kurumca Düzeltilmesi ve İşsizlik Ödeneği.

Süresinde Kuruma verilen sigortalı işten ayrılış bildirgesinde, işten ayrılış nedeni ve işten ayrılış tarihinin 10 günlük süreden sonra Kurumca düzeltilmesi halinde, işsizlik sigortası ödeneği almak isteyen sigortalılara düzeltilen işten ayrılış bildirgesi ile 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında somut belge ile (ihbar veya kıdem tazminatının ödendiğini gösterir bordro veya banka dekontu vs.) İŞKUR a müracaat etmesi yönünde bilgi verilecektir.

Sigortalıların işten ayrılış nedenine yönelik talepleri işverenle birlikte müracaat etmişse değiştirilecek, bunun dışında sigortalı taleplerinde işten ayrılış nedeni ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. İşverenlerin işten ayrılış nedenine yönelik talepleri buna ilişkin belgelerle müracaat edilmesi halinde değiştirilecektir.

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin Mevcut Dosya Numarasından Değil Başka Bir İşyeri Dosya Numarası İle Kuruma Bildirilmesi.

İşverenlerin sigortalı işten ayrılış bildirgesini kendilerine ait diğer bir işyerinden sehven verilmesine yönelik vermiş olduğu dilekçelere istinaden aylık prim ve hizmet bildirgesinde sigortalının bir önceki aya ilişkin çalışmasının işverenin iddia ettiği şekilde olduğunun tespit edilmesi halinde “(4/a) Tescil Programı “nın “İşten Ayrılış Bildirgesi” menüsünden işyeri numarası güncellenecek, bu düzeltmeden dolayı idari para cezası uygulanmayacaktır.

Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
PDF olarak görüntülemek içim tıklayın