English

Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması

Sirküler No: 1713

Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması, saklanması ve paylaşılmasına ilişkin usûl ve esasları düzenleyen “Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik” 11 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Yönetmelik, 01 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu Yönetmeliğe göre, elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile noter huzurunda veya huzurda olmadan noterlik işlemleri yapılabilecektir.

Güvenli elektronik imza ile noter huzurunda olmadan yapılabilecek işlemler;

a) Çevirme işlemleri,

b) Tescil işlemleri,

c) Tespit işlemleri,

ç) Örnek verme işlemleri,

d) Defter onayları,

e) İmza onaysız ihtarname ve ihbarname.

Elektronik ortamda yapılamayan sadece noter huzurunda yapılması gereken işlemler;

Kanunların resmî şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukukî işlemler ile teminat sözleşmeleri güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemez.

Elektronik ortamda başlatılıp, noter huzurunda tamamlanacak işlemler;

Düzenleme şeklinde yapılması gereken işlemler ile irade beyanlarının alınmasına ilişkin işlemlerin noter huzurunda yapılması gerekir. İlgililer huzurda olmadan güvenli elektronik imzalarını kullanarak sisteme girerek işlem hazırlıklarını başlatabilecek, ancak işlem noter huzurunda tamamlanabilecektir.

İşlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacak yönergeler, Türkiye Noterler Birliği tarafından hazırlanarak kendi resmî internet sitesinde yayımlanacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.