English

Kullandırılmayan yıllık izinler için yapılması gerekenler

Sirküler No: 1717

Yıllık izinlerle ilgili açıklamalarımızı 413, 510, 716, 986, 1086, 1236, 1436, 1557 ve 1574 nolu sirkülerimizle duyurmuştuk. Söz konusu sirkülerimizdeki açıklamalara ilaveten kullandırılmayan yıllık izinler ile ilgili özellik arz eden hususlar aşağıdaki gibidir. 

1- KULLANDIRILMAYAN YILLIK İZİNLERİN ÜCRETİ. 

Esas olan yıllık ücretli izinlerin hak edildiği tarihten itibaren bir yıl içinde kullanılmasıdır. Ancak çeşitli nedenlerle kullanılmayan yıllık izinlerin yanması söz konusu olmayacaktır. 4857 sayılı İş Kanununun 59 uncu maddesinde, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 15.12.1987 tarih ve E.987/10670, K.987/11123 sayılı kararında da “kullanılmayan izin paralarının ilgili olduğu ücretler üzerinden değil, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücret üzerinden hesaplanacağı” vurgulamıştır. 

Kanun ve Yargıtay kararına göre; iş sözleşmesinin sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücretleri sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenmelidir.   

2- KULLANDIRILMAYAN YILLIK İZİNLERDE ZAMAN AŞIMI.

İş Kanunu’nun 59.inci maddesi, iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödeneceğini belirtilmiş olup,  söz konusu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlayacağını hükme bağlamıştır.  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 05.07.2000 tarih ve E.2000/9-1079 K.2002/1103 sayılı kararında da “yıllık izin ücreti alacağının zaman aşımı süresi iş sözleşmesinin feshi tarihinden itibaren başlayacağını” belirtmiştir. 

Kanun ve Yargıtay kararına göre; yıllık izin ücretleri 5 yıllık zamanaşımına tabidir. (4857 S.K. Md.32) İş ilişkisi devam ettiği sürece zamanaşımı işlemez, sözleşme sona erdiğinde işlemeye başlar.  

3- Yıllık Ücretli İzinlerin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması.   

Yıllık izinlerin kanuna aykırı olarak kullandırılması halinde 01.01.2015 tarihinden itibaren aşağıdaki idari para cezası uygulanacaktır.

 BEL 4

İşten ayrılan işçilerin hak kazanıp da kullanmadıkları yıllık izin ücretleri için  işveren ve yetkililerinin yukarıdaki açıklamalara uymalarını öneririz. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.