English

Fiili hizmet süresi zammı ile ilgili bildirimler

Sirküler: 1724

Kurum tarafından 17.09.2015 tarihinde yapılan duyuru ile sigortalıların fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirilebilmesi için, 5510 sayılı Kanunun 40.ıncı maddesinin ikinci fıkrasındaki tablonun birinci sütununda yer alan işyerlerinde çalışması ve sözkonusu tablonun ikinci sütununda belirtilen işleri yaparak söz konusu işlerin risklerine maruz kalması gerekmektedir.

Fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirim yapan işyerleri ile bu işyerlerine Kurumca verilen iş kolu kodları ve bildirim yapılan belge türleri üzerinde yapılan incelemelerde,

1- Bazı işyerlerinin Kanunun 40. ıncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci sütununda sayılan işyerleri arasında sayılmadığı halde bu işyerlerinde çalışan bazı sigortalıların hizmetlerinin fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirildiği,

2- Bazı işyerlerinin ise Kanunun 40.ıncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci sütununda sayılan işyerleri arasında sayıldığı halde, fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışan sigortalılar için belge türü seçiminde hataların yapıldığı

anlaşıldığından, fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışan ve çalışmayan sigortalıların bildirimlerinde yapılan bu gibi hatalarının önüne geçilebilmesi amacıyla e-Bildirge programlarında değişiklik yapılmasına gereksinim duyulmuştur.

Bu amaçla hangi iş kolu kodunda tasnif edilmiş işyerlerinin 40.ıncı maddede sayılan işyerleri arasına girdiğinin tespiti yapılarak hangi iş kolu kodunda tescil edilmiş işyerlerinin hangi sürelerdeki fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirim yapabileceği belirlenmiş olup, iş kolu koduna göre seçilebilecek belge türleri Ek:1’deki tabloda gösterilmiştir.

Gerçekte fiili hizmet süresi kapsamında faaliyet gösterdikleri halde iş kolu kodunun hatalı olması nedeniyle ilgili belge türünü seçemeyen işverenler, iş kolu kodunu ilgili vergi dairesinden düzeltmeleri ve ilgili sosyal güvenlik merkezinde güncelletmeleri halinde, fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili Ek:1’deki belge türlerini seçebileceklerdir.

İşverenlerce fiili hizmet süresi zammı kapsamında sigortalı çalıştırıldığının dilekçe ile beyan edilmesine rağmen kanıtlayıcı belge sunulamaması halinde sözkonusu tanımlama yapılacak, ancak işyerinde fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışma olup olmadığının, olması halinde kaç günlük süreye tabi olunduğunun Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca tespiti yapılacaktır.  Tespit sonucundan işyerlerinde fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışma olmadığı veya farklı sürelere ilişkin bir çalışma olduğunun tespiti halinde evvelce yapılan bildirimler iptal ve ek bildirgeler ile düzeltilmesi gerekecektir.

Fiili hizmet süresi zammı kapsamında işyeri ve çalışanı olan işveren ve yetkililerinin Ek:1 tablodaki iş kolu kodu, iş tanımı, tabi olduğu fiili hizmet süresini ve seçilebilecek belge türlerini gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Ek:1 Fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işyerleri ve kodları

1724-1
1724-1
1724-1.XLSX
14.3 KiB
770 Downloads
Ayrıntılar