English

TRT payı hesabı değişti

Sirküler No: 1727

EPDK’nın internet sitesinde yayımlanan 28 Eylül 2015 tarihli duyuruya göre, nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler tarafından; iletim, dağıtım, sayaç okumaya ilişkin perakende satış hizmeti ve kayıp enerjiye ilişkin bedeller hariç olmak üzere, net enerji ve sayaç okuma dışındaki perakende satış hizmet bedelleri toplamının TRT Payının hesaplanmasında dikkate alınması” gerektiği ifade edilmiştir.

Söz konusu duyuruya ilişkin açıklamalara geçmeden önce TRT Payı ile ilgili olarak günümüze kadar yaşanan süreç hakkında bilgi vermek gerekirse;

TRT Payı 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanunu kapsamında alınmaktadır.

Söz konusu Kanunun 4 üncü maddesinin c bendinde “Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde ikisi tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca gösterir ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 3065 sayılı Kurul kararında ise, ‘’9/7/2008 tarihli ve 5784 sayılı kanun ile 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun 4 üncü maddesinin (c) bendinde yapılan düzenleme ve 28/12/2010 tarihli ve 2999 sayılı Kurul Kararı uyarınca, nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler tarafından; iletim, dağıtım, sayaç okumaya ilişkin perakende satış hizmeti ve kayıp enerjiye ilişkin bedeller hariç olmak üzere, net enerji ve sayaç okuma dışındaki perakende satış hizmet bedelleri toplamının TRT Payının hesaplanmasında dikkate alınması” gerektiği ifade edilmiştir.

TRT Genel Müdürlüğü ise bu kararın hukuka uygun olmadığını iddia ederek iptal davası açmış ve Danıştay 13. Dairesi karar hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Bu karar sonrasında EPDK internet sitesinde yayınladığı bir duyuru ile yürütmeyi durdurma kararı çerçevesinde TRT payının tahakkuk ettirilmesine devam olunacağını kamuoyuna bildirmişti.

Danıştay 13. Dairesi 2011/665 E. sayılı davada verdiği 2015/722 sayılı kararı ile “TRT tarafından 3065 sayılı Kurul kararının iptali talebiyle açılan davanın reddine” karar vermiştir. Bu kapsamda;

EPDK 28 Eylül 2015 tarihinde TRT payının hesaplanmasında 3065 sayılı Kurul Kararının  uygulanması gerektiği hususunu kamuoyuna duyurmuştur.

Söz konusu duyuruya göre nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler tarafından; iletim, dağıtım, sayaç okumaya ilişkin perakende satış hizmeti ve kayıp enerjiye ilişkin bedeller hariç olmak üzere, net enerji ve sayaç okuma dışındaki perakende satış hizmet bedelleri toplamının TRT Payının hesaplanmasında dikkate alınması” gerektiği ifade edilmiştir.

Örnek hesaplama ektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

TRT PAYININ HESAPLANMASINA AİT ÖRNEK TABLO

trt

* İmal ve istihsal, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden % 1