English

Anonim şirket ortaklarına ait hisse devirleri için düzenlenen yönetim kurulu kararlarında damga vergisi

Sirküler No:1738

Anonim şirket hisse devirlerinin pay defterine yazılması için alınan yönetim kurulu kararlarında pay devredenlerin aynı zamanda yönetim kurulu üyeleri olabildiği, bu kişilerin kendi aralarında veya üçüncü şahıslara pay devrettikleri ve bu hususun da yönetim kurulu kararında yer aldığı belirtilerek, pay devreden ve devir alan yönetim kurulu üyelerinin imzasını ihtiva eden yönetim kurulu kararlarının örneğinin çıkarılması işleminin damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen 27.01.2015 tarih ve  37009108-155.01[ md/2014-2230/]-11 sayılı özelgede;

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve diğer şirket ortakları arasında yapılan hisse devir işleminin karar defterine yazılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının, hissesini devreden ve devralan Yönetim Kurulu üyelerinin imzasını ihtiva eden devre ilişkin kısmının Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası uyarınca nispi damga vergisine tabi tutulması; ancak yönetim kurulu üyesi olmayan diğer ortakların hisselerinin devrine ilişkin kısmının ise bu ortakların da imzasının bulunması halinde damga vergisine tabi tutulması gerektiği yönünde görüş bildirilmiştir.

Özetle, iki yönetim kurulu üyesinden biri diğerine hisse sattığında, bu hissenin devrine dair imzalanan yönetim kurulu kararı sözleşme gibi yorumlanarak nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bu hususa dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.