English

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları ile limited şirket ortaklarının emekli maaşından %10 SGDP kesilmesi

Sirküler No: 1742

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları ile limited şirket ortakları emekli olduklarında maaşından %10 SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) kesilip, kesilmemesi ile ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

5510 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi (Değişik üçüncü fıkra: 17/4/2008-5754/18 md.) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olan kişilerden yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra;

b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hariç olmak üzere diğer alt bentlerine tabi çalışmaya başlayanlardan aylıklarının kesilmemesi için yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam edilir. Bunlardan, almakta oldukları aylıklarının % 10’u oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir.

5510 sayılı Kanunun GEÇİCİ MADDE 14 üncü maddesinde, 

b) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle doğrulamak kaydıyla faaliyette bulunulmadığına ilişkin süreler hariç olmak üzere çalışılan süreleri için, sosyal güvenlik destek primi oranı olarak bu Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen hükümler uygulanır. Bu oran, bu maddenin yürürlüğe girdiği yılda % 12 olarak, takip eden her yılın Ocak ayında bir puan artırılarak uygulanır. Ancak bu oran % 15’i geçemez.

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/50 md.) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen %15 oranı, 2015 yılı Temmuz ve takip eden ödeme dönemlerine ilişkin olmak üzere %10 olarak uygulanır.

5510 sayılı Kanun’un 30/b ve Geçici 14/b maddeleri kapsamında olan şirket ortaklarından;

1-) Anonim şirket ortağı olup yönetimde yer alanların, (Ortak olup yönetimde yer almayanlar hariç),

2-)  Limited şirket ortaklarının,

emekli maaşından %10 oranında Kurum tarafından SGDP kesintisi yapılmalıdır. Bu durumda olanlar 5510/53 üncü maddenin ikinci fıkrası “ (Ek fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler.”  hükmü gereğince ortak oldukları işyerlerinden kendilerini  4/a kapsamında SGDP sigortalı tescil ettirerek SGDP (%32) ödemeleri veya 4/a kapsamında diğer çalışanlar gibi sigorta primi kesilerek sigortalı yapılmaları kanuna aykırıdır.

Emekli olan anonim şirket ortağı yönetim kurulu üyeleri ile limited şirket ortakları kendi şirketleri hariç diğer şirketlerde 4/a kapsamında hizmet akdi ile sigortalı olanların emekli maaşlarından herhangi bir kesinti (%10) yapılmadan, ücretleri üzerinden SGDP (%32) ödenerek çalışmaya devam edebilirler.

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında olan şirket ortaklarının durumların gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.