English

2015 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı

Sirküler No: 1744

10 Kasım 2015 tarih ve 29528 sayılı  Resmi Gazete’ de yayımlanan 457 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

2015 yılı için yeniden değerleme oranı %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2015 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.