English

E-Arşiv fatura uygulamasında dikkat edilecek hususlar

Sirküler No: 1778

E-ARŞİV FATURANIN ŞEKLİ 

Vergi Usul Kanunu’nun faturanın nizamına ilişkin hükümlerine göre faturaların baş tarafında

iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzasının bulunması mecburidir.

Bu hükme göre, düzenleme tarihinde imzaya yetkili olanın imzasının notere tasdik ettirilip basım sırasında fatura üzerine yazdırılmak suretiyle e-Arşiv faturanın (hazır imzalı olarak) kullanılabilmesi mümkündür.

e-Arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi zorunludur.

e-Arşiv uygulamasından yararlanan mükellefler “irsaliyeli fatura” düzenleyemezler. e-Arşiv faturanın, malın teslimi anında düzenlenmesi ve üzerine “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması halinde alıcısına malın yanında kağıt olarak verilen fatura irsaliyeli fatura yerine kullanılabilir.

Vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda fatura, malın teslimi ya da hizmetin ifası anında elektronik ortamda iletiliyorsa müşteriye bu faturanın kâğıt çıktısı verilir. Bu durumda çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Bu imkândan yararlanabilmek için faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi zorunludur.

Elektronik ortamda iletilen e-Arşiv faturanın alt kısmında ayrıca “e-Arşiv izni kapsamında elektronik ortamda iletilmiştir.” ifadesi yazılır.

DİĞER HUSUSLAR

e-Arşiv Fatura Uygulamasına kayıtlı mükellefler vergi mevzuatının izin verdiği hallerde perakende satış fişi düzenleyebilirler.

Vergi mükellefi olmayan nihai tüketici mahiyetindeki müşteriler tarafından T.C. Kimlik Numarası bilgilerinin paylaşılmak istenmediği hallerde, e-Arşiv faturalarında alıcı hesap numarası alanına “11111111111” girilebilecektir. Ayrıca vergi mükellefiyeti bulunmayan nihai tüketici mahiyetindeki müşterilerin satıcıya bildirdiği bilgilerin satıcı tarafından doğruluğunun sağlanması sorumluluğu bulunmadığından satıcının bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

e-Arşiv Faturalarının elektronik ortamda iletilmesi amacıyla müşteriden e-posta adresinin istenilmesi zorunluluğu ve müşterinin de bu bilgiyi vermesi zorunluluğu bulunmamaktadır. E-arşiv faturasını kağıt ortamda isteyen mükellef / müşterilere e-Arşiv faturası kağıt ortamda teslim edilecektir.

İnternet satışları kapsamında vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek e-Arşiv Faturalarının elektronik ortamda iletilmesi zorunluluğu bulunmakta olup, söz konusu faturaların kağıt çıktısı malın sevki sırasında malın yanında bulundurulacaktır.

e-Arşiv Uygulaması kapsamında oluşturulan faturanın, alıcısına kâğıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı, düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir. Dolayısıyla e-fatura kayıtlı kullanıcısı olmayan vergi mükellefleri söz konusu faturaları, kendilerine iletim yöntemine uygun olarak muhafaza ve ibraz etmek zorundadırlar. Diğer taraftan vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere düzenlenen faturaların iletiminin elektronik ortamda olması halinde vergi kanunlarına göre muhafaza ödevi bulunanlar elektronik ortamda aldıkları faturaların muhafazasını da elektronik ortamda yapmak zorundadır.

Kendilerine e-Arşiv faturası düzenlenen mükellefler ve nihai tüketiciler istemeleri halinde, www.efatura.gov.tr/earsivsorgula.html adresinden, fatura tarihini izleyen ayın 16’ncı gününden itibaren faturalarının durumunu sorgulayabileceklerdir.

e-Arşiv fatura uygulaması kapsamında fatura düzenleme izni verilen mükelleflerin listesine

www.efatura.gov.tr/earsivkayitlikullanicilar.html adresinden ulaşılabilir. 

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.