English

Elektrik piyasası ilerleme raporları hakkında epdk duyurusu

Sirküler No: 1782

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun http://www.epdk.org.tr internet adresinde ‘’Ocak 2016 döneminde Kurumumuza sunulması gereken ilerleme raporlarına ilişkin’başlıklı duyuru yayımlanmıştır.

Duyuruda ilerleme raporlarına yönelik aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir. 

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği (Yönetmelik)’nin 52’nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde üretim faaliyeti göstermek üzere EPDK’dan lisans almış tüzel kişiler, tesis tamamlanma tarihine kadar gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında her yılın Temmuz ve Ocak ayları içerisinde sırasıyla yılın ilk ve ikinci yarısındaki gerçekleşmeleri Kurumca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak Kuruma sunmakla yükümlü kılınmışlardır.

İlerleme raporlarının bir bütün olarak değerlendirilebilmesi ve üretim faaliyeti göstermek üzere EPDK’dan lisans almış tüzel kişilere kolaylık sağlanması amacıyla bir format geliştirilmiş olup, EPDK Internet sayfasında yayınlanmaktadır.

Duyuru ekinde yer alan İlerleme Raporu Formatı, Örnek Termin Programı, Termin Programına Göre Planlanan ve Gerçekleşen Faaliyetler Tablosu ile Grafiğinin Oluşturulması, Örnek Tablo ve Grafik tablolarına aşağıdaki internet sayfası linkinden ulaşabilirsiniz.

http://www3.epdk.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=887 

Söz konusu duyuruda Yönetmeliğin 52’nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Kuruma sunulan ilerleme raporları hakkında aşağıdaki hususlar hatırlatılmıştır.

  1. İlerleme Raporu Formatı kapak yazısında yer alan bilgilerin doldurulması zorunludur.
  1. İlerleme raporu sunma yükümlülüğü, lisansın verildiği tarih ile bu tarihi takip eden ilk ilerleme raporu dönemi arasının 90 günden fazla olması halinde içinde bulunulan dönemde, aksi takdirde bir sonraki dönemde başlamakta ve tesisin tamamlandığı tarih itibarıyla sona ermektedir.
  1. Üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan lisans almış tüzel kişiler, lisanslarına derç edilen tesis tamamlanma tarihi ile uyumlu termin programı sunmakla yükümlüdür. Yetkili kişiler tarafından paraflanmak suretiyle sunulacak termin programlarında, lisans tadili yapılmak suretiyle bir değişiklik yapılması halinde, güncellenmiş termin programının da tekrar sunulması gerekmektedir.
  1. İlerleme raporları, lisanslara derç edilen tesis tamamlanma tarihine göre oluşturulmuş termin programı esas alınarak hazırlanacaktır.
  1. İlerleme raporlarının her sayfası yetkili kişilerce isimleri belirtilerek imzalanacaktır.
  1. İlerleme raporları, Kurumumuz internet sayfasında yayınlanan örnek ilerleme raporu formatı içeriğini kapsayacak şekilde hazırlanacaktır.
  1. İlerleme raporlarının, bilgielektrik@epdk.org.tr adresine e-posta ekinde gönderilmesi yeterli olmayıp, her yılın Ocak ve Temmuz aylarının son iş gününe kadar yazı ekinde Kurumumuz merkez evrak birimine sunulmuş olması gerekmektedir.
  1. Rapor dönemi itibarıyla herhangi bir ilerleme kaydedilmemiş olması durumunda dahi, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen, gerekçesi belirtilmek suretiyle ilerleme raporu sunulması zorunludur.

İlerleme raporu sunulmaması, ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmeme anlamına geldiğinden, ilerleme raporu sunmayan tüzel kişiler hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16’ncı maddesine göre yaptırım ve ceza uygulanabilecektir.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.