English

4/a kapsamında ödenen primlerin 4/b kapsamında ödenecek primlere mahsup edilmesi

Sirküler No: 1793

Sosyal Sigortalar Kanunundaki değişikliklerle çakışan süreler içindeki primler ile ilgili geriye doğru sorunlar yaşanmaktadır.  5510 sayılı Kanunun (4/a) kapsamındaki sigortalı hizmetlerinin iptali ve ödenen primlerin (4/b) kapsamındaki prim borçlarına aktarılması konusunda Kurum tarafından 2015/28 nolu Genelge yayımladı.

Genelgeye göre;

20/10/2014 tarihli ve 2014/28 sayılı Genelgenin “Çakışan süreler içinde 4/a kapsamında ödenmiş primlerin 4/b kapsamındaki prim borçlarına aktarılması” başlıklı 2.2 numaralı bölümünün birinci fıkrasının ii) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ii) Sigortalı hissesinin çakışan dönemdeki (4/b) kapsamındaki prim borcunu karşılamaması halinde;

1-) İşveren hissesinin de aktarılabileceğine dair işverenin yazılı muvafakatı ile birlikte imza sirküsünün (işyeri dosyasında mevcut olup olmadığına bakılmaksızın) ibraz edilmesi,

2-) İşverenin Kuruma gerek kendisine ait işyerlerinden, gerekse ortağı, üst düzey yöneticisi, alt işvereni ve işveren vekili olduğu işyerlerinden kaynaklanan herhangi bir borcunun bulunmaması,

kaydıyla işveren hissesine isabet eden paraların sigortalının 4/b kapsamındaki prim borçlarına aktarımı yapılacaktır.

3-) İşverenin muvafakatının olmasına rağmen Kuruma borcunun bulunması halinde ise işveren hissesine isabet eden paralar öncelikle işverenin kendi borcuna mahsup edilecek, artan bir tutarın kalması halinde, bu tutar sigortalının 4/b kapsamındaki prim borcuna aktarılacaktır. 

Çakışan süreler ile ilgili Kuruma 4/b kapsamında prim borcu olan/olacak işverenlerin yukarıdaki hükümlerden yararlanmalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.