English

Türk Ticaret Kanunu’na göre mart ayına kadar yapılması gerekenler

Sirküler No: 1801

Türk Ticaret Kanunu’na göre mart ayına kadar yapılması gerekenler;

– YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI

Yıllık faaliyet raporunun, ilgili olduğu hesap döneminin (01 Ocak-31 Aralık) bitimini izleyen iki ay içinde, yani en geç 29.02.2016 tarihine kadar hazırlanması gerekir. Şirketin yönetim organı başkanı ve üyelerinin tamamı tarafından imzalanır ve genel kurulun onayına sunulur.

Faaliyet raporunun bu sürede hazırlanmaması ya da zorunlu bilgileri içermemesi halinde  Kanunda doğrudan öngörülen bir yaptırım bulunmamaktadır. Ancak, TTK’nun 562. Maddesi 4. Fıkrasında sayılan belgelerin faaliyet raporunu da kapsadığı düşünüldüğünde;                 “tutulmakla ve muhafaza edilmekle yükümlü olunan kayıt ve belgelerin denetime yetkili olanlarca istenmesi halinde bunları vermeyenler veya eksik verenler üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar.”

Ayrıca, bağımsız denetime tabi şirketlerde yıllık faaliyet raporunun denetimden geçen finansal tablolara göre düzenlenmesi gerekir. Aksi halde, faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmünde olacaktır.

– GENEL KURUL YAPILMASI

Genel kurulların faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde, yani en geç 31.03.2016 tarihine kadar yapılması gerekir.

Genel kurulların bu süre içinde yapılmaması halinde Kanunda cezai bir yaptırım öngörülmediğinden uygulamada bu tarihten sonra da genel kurul yapılabilmektedir. 

– BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİ

Genel kurullar faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması gerektiğinden denetçinin de bu sürede yani en geç 31.03.2016 tarihine kadar yapılacak olan genel kurulda seçilerek, tescil ve ilan edilmesi gerekir.

TTK’nun 399/1. maddesine göre denetçinin her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.

Faaliyet döneminin 4. ayına kadar denetçi seçilememişse, denetçi, yönetim kurulunun, her yönetim kurulu üyesinin veya her hangi bir pay sahibinin istemi üzerine şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesince atanır.

– Aktif toplamı 50 milyon ve üstü Türk Lirası

– Yıllık net satış hasılatı 100 milyon ve üstü Türk Lirası

– Çalışan sayısı 200 ve üstü

şeklindeki 3 kriterden ikisinin sınırlarının iki yıl üst üste (2014-2015) aşılması halinde şirket, bağımsız denetime tabi olacaktır.

Bağımsız denetçi seçilmemesinin yaptırımı TTK’nun 397/2. Maddesine göre; “Denetime tabi olduğu hâlde, denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir.”

Bu şekilde düzenlenmemiş sayılan finansal tablolar ile faaliyet raporunun genel kurulda müzakere edilmesi ve kabulü/onayı da geçersiz olacaktır.

– İNTERNET SİTESİNİN AÇILMASI VE GEREKLİ BİLGİ/BELGELERİN YAYIMLANMASI

Bağımsız denetime tabi sermaye şirketlerinin kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde, yani en geç 31.03.2016 tarihine kadar, internet sitelerini açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir.

Aksi halde; TTK’nun 562. maddesinin 12. bendine göre;  “1524’ üncü maddede öngörülen internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu fıkrada sayılan failler yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacaktır.” 

– ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA TABİ ŞİRKETLERDE BAĞLILIK RAPORUNUN HAZIRLANMASI

Bağlı şirket yönetim kurulunca, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, en geç 31.03.2016 tarihine kadar şirketin hakim ve diğer bağlı şirketlerle ilişkileri hakkındaki raporun düzenlemesi gerekir. Tescil ve ilana tabi değildir.

Raporda, şirketin geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı tüm hukuki işlemlerin ve geçmiş  faaliyet  yılında  hâkim  şirketin  ya  da  ona  bağlı  bir  şirketin  yararına  alınan  veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemlerin açıklaması yapılır.

Bu düzenlemeye aykırı hareket edenler aleyhine iki yüz günden az olmamak üzere adli  para cezası öngörülmüştür.

Yukarıda bahsedilen hususlar anonim ve limited şirketleri kapsamaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.